ಸದಸ್ಯ:Aishu161

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಜನನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಿದ ದೇವಾಸ್ಥನಗಲ್ಲಿವೆ

ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ.ಏ,ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 23/09/1999ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುರು ತಮಿಲನಾಡು.ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕಕೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೇ.ನಾನು ತುಂಬ ಹಾಡು ಕೇಲುವೇ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರಾಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನಗೇ ಗಣಿತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.

ಕುಟುಂಬ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನನ್ನ ತಂದೇಯ ಹೇಸರು ಅನ್ನಾಮಲೈ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನನಗೇ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮoದಿರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸುದೀಪ್ ಇವನ್ನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಿರ್ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನಗೇ ನಾಲ್ಕ ಅಣ್ಣದಿರು ಅವರ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಇವರು ಇನ್ದಿಯ್ನ್ ಸೇನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೇ ಹೇರದನೇ ಅಣ್ಣ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ದ್ರಿವೇರ್ ರಾಗಿಡರೇ,ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಇವರು ಕಮ್ಪನೀ ಯಲ್ಲೀ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೇ ಹಾಗು ನನ್ನ ಕೋನೆಯ ಅಣ್ಣ ವಿನೋತ್ ಇವರು ಕೇಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ.ನನ್ನ ತಂದೆಯಾ ಅನ್ನ ಯನಿ ನನ್ನ ದೋಡಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುರುಗನ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಧೋಡ್ಮಮನ ಹೇಸರು ಮಲರ್ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೇ.ಅವರು ನಾನು ಕೇಳುವುದೇಲ್ಲ ತಾರುತರೇ.ನನ್ನಯೇಲ್ಲ ಸುಃಖಕ್ಕೂ ಇವಾರೇ ಕಾರಣ.ಇವರೂ ನನ್ನ ಏಲ್ಲಾ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ,ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೇ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶಾಲೆಯ ನೆನಪುಗಳು

ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಭೋಧುನೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಘ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲೀ ಹಾಗಿತ್ತು,ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲೇಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೇಯ್ದು ಕೋಂದೇ ,ನನೂ ಎನ್ನೂ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೇ ಹೋದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಕುಶಿ ಇನ್ಧಾ ಮತಾನದುತಾರೇ,ನಾನು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದೇ.ಮತ್ತು ನಾನು ಪೀ.ಯೂ.ಸಿಯನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಹೋಲಯ ಹಂಗಾಗಲ್ಲನೂ ಯೇತಿದೇ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವಿರ್ಸೀಸೀಟೀ ಯಲ್ಲೀ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೇಳೆಯರೂ ಇದರೇ ಅವರೂ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೋಳುತ್ತರೇ.ನಾನು ಅವರ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದರೇ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೇತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರವಗೀ ಎಲ್ಲರ ಜೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಗೀ ಇರುತ್ತೇನೇ ಅವರ ಹೋನ್ದಿಗೇ ನಾನು ಯಾವಗಲೂ ಇರುತೇಯ್ನೇ.ನನ್ನಾ ಗೇಲೇಯರೂ ಅಮ್ರೀನ್,ಅನುಶಾ,ಶಿಗಲ್,ಜೇನ್ನಿಫೇರ್ ಮುನ್ತದಯೂ.

ನಂಗೇ ಹುದುಗರೂ ಗೇಲಯರೂ ಇಧರೇ ಮಿಕ್ಕಏಲ್,ಎಲೇಕ್ಸ್,ಅಜಯ್,ಅರುಣ್ ಇತಿ....

ನನಗೇ ಮಲೇ ವೇನ್ದರೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ್ವವಗಿತದೇ ನಂಗೇ ಇರುವ ಯೇಲ್ಲ ದುಕ್ಕಾ ಹೋಗಿತತೇ ಹಗೇ ನನ್ನ ಸುತ್ತಾ ಮರ ಗಿದ ಹೂ ಗಲಿದರೇ ನಂಗೇ ತಂಬಾ ಆನಂದ.

ಗುರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Mba logo.gif

ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರ್ರನು ತುಂಬಾ ಸುಲಾಭವಾಗೀ ನಂಬುದಿಲ್ಲ ,ನಾನು ನನ್ನ ಎಸೇ ಏಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಿರ್ತಿಮದಬೇಕೂ.ನನ್ನಾ ಕುಟುಂಬ ವನ್ನೂ ಜನ್ನಗೀ ನೋಡಿಕೋಳುತ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನೂ ಯವಗಲೂ ಸಂತೋಷವಗಿ ನೋಡಿಕೋಳಬೇಕು.ನನು ಒ೦ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ತಮ್ಮಿನ್ ದರನ್ನು ಒದ್ದಿಸಬೇಕು.ಹಾಗು ನನ್ನು ಯಮ್.ಬಿ.ಎ ಒದ್ದಳು ಆಸೆ ಇದ್ದೆ.