"ಮಾಡ್ಯೂಲ್:Citation/CS1/Configuration" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
(synch from sandbox;)
--[[
History of changes since last sync: 2017-11-04
 
]]
 
local citation_config = {};
 
-- override <code>...</code> styling to remove color, border, and padding. <code> css is specified here:
-- https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/69cd73811f7aadd093050dbf20ed70ef0b42a713/skins%2Fcommon%2FcommonElements.css#L199
local code_style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;";
 
 
--[[--------------------------< U N C A T E G O R I Z E D _ N A M E S P A C E S >------------------------------
 
]]
local uncategorized_namespaces = { 'User', 'Talk', 'User_talk', 'Wikipedia_talk', 'File_talk', 'Template_talk', 'Help_talk', 'Category_talk', 'Portal_talk', 'Book_talk', 'Draft_talk', 'Education_Program_talk', 'Module_talk', 'MediaWiki_talk' };
'Help_talk', 'Category_talk', 'Portal_talk', 'Book_talk', 'Draft', 'Draft_talk', 'Education_Program_talk',
'Module_talk', 'MediaWiki_talk' };
 
local uncategorized_subpages = {'/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases'}; -- list of Lua patterns found in page names of pages we should not categorize
 
 
--[[--------------------------< M E S S A G E S >--------------------------------------------------------------
['inactive'] = 'inactive',
['inset'] = '$1 inset',
['interview'] = 'InterviewedInterview bywith $1',
['lay summary'] = 'Lay summary',
['newsgroup'] = '[[Usenet newsgroup|Newsgroup]]:&nbsp;$1',
['j-sheets'] = ': Sheets&nbsp;$1',
['subscription'] = '<span classstyle="cs1font-subscriptionsize:90%; color:#555">(Subscription required (<span title="The site requires a paid subscription to access this page." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">help</span>))</span>' ..
'[[Category:Pages containing links to subscription-only content]]',
['registration']='<span classstyle="cs1font-registrationsize:90%; color:#555">(Registration required (<span title="The site requires registration to access this page." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">help</span>))</span>' ..
'[[Category:Pages with login required references or sources]]',
-- .error class is specified at https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
-- .citation-comment class is specified at Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
['hidden-error'] = '<span classstyle="cs1display:none;font-hidden-errorsize:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
['visible-error'] = '<span classstyle="cs1font-visible-errorsize:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
 
['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>', -- to allow editors to hide accessdate using personal css
['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>'; -- for use when |ref= is set
 
['format'] = ' <span classstyle="cs1font-formatsize:85%;">($1)</span>', -- for |format=, |chapter-format=, etc
-- various access levels, for |access=, |doi-access=, |arxiv=, ...
-- narrow no-break space &#8239; may work better than nowrap css. Or not? browser support?
 
['ext-link-access-signal'] = '<span class="plainlinks">$1" title="&#8239;$2">$3</span>', -- external link with appropriate lock icon
['free'] = {class='cs1[[File:Lock-lock-free', titlegreen.svg|9px|link=|alt='Freely accessible|Freely accessible]]'}, -- classes defined in Module:Citation/CS1/styles.css
['registration'] = {class='cs1[[File:Lock-lockblue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Free registration', title='required|Free registration required]]'},
['limited'] = {class='cs1[[File:Lock-lockblue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Free access subject to limited' trial, title='subscription normally required|Free access subject to limited trial, subscription normally required]]'},
['subscription'] = {class='cs1[[File:Lock-lockred-alt.svg|9px|link=|alt=Paid subscription', title='required|Paid subscription required]]'},
 
['italic-title'] = "''$1''",
 
['kern-left'] = '<span classstyle="cs1-kernpadding-left:0.2em;">$1</span>$2', -- spacing to use when title contains leading single or double quote mark
['kern-right'] = '$1<span classstyle="cs1-kernpadding-right:0.2em;">$2</span>', -- spacing to use when title contains trailing single or double quote mark
 
-- these for simple wikilinked titles [["text]], [[text"]] and [["text"]]
-- span wraps entire wikilink
['kern-wl-left'] = '<span classstyle="cs1-kern-wlpadding-left:0.2em;">$1</span>', -- when title contains leading single or double quote mark
['kern-wl-right'] = '<span classstyle="cs1padding-kern-wl-leftright:0.2em;">$1</span>', -- when title contains trailing single or double quote mark
['kern-wl-both'] = '<span classstyle="cs1-kern-wlpadding-left cs1-kern-wl:0.2em;padding-right:0.2em;">$1</span>', -- when title contains leading and trailing single or double quote marks
 
['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>', -- for nowrapping an item: <span ...>yyyy-mm-dd</span>
['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2', -- for nowrapping portions of an item: <span ...>dd mmmm</span> yyyy (note white space)
 
['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"><span style="display:none;">&nbsp;</span></span>', -- Note: Using display: none on the COinS span breaks some clients
 
['parameter'] = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
['ps_cs1'] = '.'; -- cs1 style postscript (terminal) character
['ps_cs2'] = ''; -- cs2 style postscript (terminal) character (empty string)
 
['quoted-text'] = '<q>$1</q>', -- for wrapping |quote= content
['quoted-title'] = '"$1"',
 
['sep_cs1'] = '.', -- cs1 element separator
['sep_cs2'] = ',', -- cs2 separator
['sep_nl'] = ';', -- cs1|2 style name-list separator between authors is a semicolon
['sep_name'] = ', ', -- cs1|2 style last/first separator is <comma><space>
['sep_nl_vanc'] = ',', -- Vancouver style name-list separator between authors is a comma
['sep_name_vanc'] = ' ', -- Vancouver style last/first separator is a space
 
['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
['Cartography'] = 'cartography',
['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section'},
['ChapterFormat'] = {'chapter-format', 'contribution-format', 'entry-format', 'article-format', 'section-format'};
['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'chapterurl', 'contribution-url', 'contributionurl', 'entry-url', 'article-url', 'section-url', 'sectionurl'},
['ChapterUrlAccess'] = {'chapter-url-access', 'contribution-url-access', 'entry-url-access', 'article-url-access', 'section-url-access'},
['Class'] = 'class', -- cite arxiv and arxiv identifiers
['Collaboration'] = 'collaboration',
['DisplayEditors'] = {'display-editors', 'displayeditors'},
['Docket'] = 'docket',
['DoiBroken'] = {'doi-broken', 'doi-broken-date', 'doi-inactive-date', 'doi_brokendate', 'doi_inactivedate'},
['Edition'] = 'edition',
['Editors'] = 'editors',
['Issue'] = {'issue', 'number'},
['Interviewers'] = 'interviewers',
['Language'] = {'language', 'langin'},
['LastAuthorAmp'] = {'last-author-amp', 'lastauthoramp'},
['LayDate'] = {'lay-date', 'laydate'},
['Network'] = 'network',
['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp'},
['NoTracking'] = {'template-doc-demo', 'template doc demo', 'no-cat', 'nocat',
'no-tracking', 'notracking'},
['Number'] = 'number', -- this case only for cite techreport
['TitleNote'] = 'department',
['TitleType'] = {'type', 'medium'},
['TransChapter'] = {'trans-chapter', 'trans_chapter'},
['TransMap'] = 'trans-map', -- cite map only
['Transcript'] = 'transcript',
['TranscriptFormat'] = 'transcript-format',
['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl'},
['TransTitle'] = {'trans-title', 'trans_title'},
['URL'] = {'url', 'URL'},
['UrlAccess'] = {'url-access'},
['authors'] = "authors", -- used in get_display_authors_editors()
['editors'] = "editors",
 
['archived_copy'] = '^archived?%s+copy$', -- lua pattern to match pseudo title used by Internet Archive bot and others as place holder for unknown |title= value
-- used with CS1 maint: Archived copy as title
}
 
},
['local'] = { -- replace these English date names with the local language equivalents
['long'] = {['Januaryಜನವರಿ']=1, ['Februaryಫೆಬ್ರುವರಿ']=2, ['Marchಮಾರ್ಚ್']=3, ['Aprilಏಪ್ರಿಲ್']=4, ['Mayಮೇ']=5, ['Juneಜೂನ್']=6, ['Julyಜುಲೈ']=7, ['Augustಆಗಸ್ಟ್']=8, ['Septemberಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್']=9, ['Octoberಅಕ್ಟೋಬರ್']=10, ['Novemberನವೆಂಬರ್']=11, ['Decemberಡಿಸೆಂಬರ್']=12};
['short'] = {['Janಜನವರಿ']=1, ['Febಫೆಬ್ರುವರಿ']=2, ['Marಮಾರ್ಚ್']=3, ['Aprಏಪ್ರಿಲ್']=4, ['Mayಮೇ']=5, ['Junಜೂನ್']=6, ['Julಜುಲೈ']=7, ['Augಆಗಸ್ಟ್']=8, ['Sepಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್']=9, ['Octಅಕ್ಟೋಬರ್']=10, ['Novನವೆಂಬರ್']=11, ['Decಡಿಸೆಂಬರ್']=12};
['season'] = {['Winter']=24, ['Spring']=21, ['Summer']=22, ['Fall']=23, ['Autumn']=23};
['named'] = {['Christmas']=99};
},
['local_digits'] = {['0'] = '0', ['1'] = '1', ['2'] = '2', ['3'] = '3', ['4'] = '4', ['5'] = '5', ['6'] = '6', ['7'] = '7', ['8'] = '8', ['9'] = '9'}; -- used to convert local language digits to Western 0-9
['xlate_digits'] = {};
}
 
for ld, ed in pairs (date_names.local_digits) do -- make a digit translation table for simple date translation from en to local language using local_digits table
date_names.xlate_digits [ed] = ld; -- en digit becomes index with local digit as the value
end
 
 
}
 
--[[
Indic script makes use of zero width joiner as a character modifier so zwj characters must be left in. This
pattern covers all of the unicode characters for these languages:
Devanagari 0900–097F – https://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf
Devanagari extended A8E0–A8FF – https://unicode.org/charts/PDF/UA8E0.pdf
Bengali 0980–09FF – https://unicode.org/charts/PDF/U0980.pdf
Gurmukhi 0A00–0A7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0A00.pdf
Gujarati 0A80–0AFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0A80.pdf
Oriya 0B00–0B7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0B00.pdf
Tamil 0B80–0BFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf
Telugu 0C00–0C7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf
Kannada 0C80–0CFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0C80.pdf
Malayalam 0D00–0D7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
plus the not-necessarily Indic scripts for Sinhala and Burmese:
Sinhala 0D80-0DFF - https://unicode.org/charts/PDF/U0D80.pdf
Myanmar 1000-109F - https://unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf
Myanmar extended A AA60-AA7F - https://unicode.org/charts/PDF/UAA60.pdf
Myanmar extended B A9E0-A9FF - https://unicode.org/charts/PDF/UA9E0.pdf
the pattern is used by has_invisible_chars() and coins_cleanup()
TODO: find a better place for this?
]]
 
-- Indic script makes use of zero width joiner as a character modifier so zwj characters must be left in. This
local indic_script = '[\224\164\128-\224\181\191\224\163\160-\224\183\191\225\128\128-\225\130\159\234\167\160-\234\167\191\234\169\160-\234\169\191]';
-- pattern covers all of the unicode characters for these languages:
-- Devanagari 0900–097F – https://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf
-- Devanagari extended A8E0–A8FF – https://unicode.org/charts/PDF/UA8E0.pdf
-- Bengali 0980–09FF – https://unicode.org/charts/PDF/U0980.pdf
-- Gurmukhi 0A00–0A7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0A00.pdf
-- Gujarati 0A80–0AFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0A80.pdf
-- Oriya 0B00–0B7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0B00.pdf
-- Tamil 0B80–0BFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf
-- Telugu 0C00–0C7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf
-- Kannada 0C80–0CFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0C80.pdf
-- Malayalam 0D00–0D7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
-- the pattern is used by has_invisible_chars() and coins_cleanup()
-- TODO: find a better place for this?
 
local indic_script = '[\224\164\128-\224\181\191\234\163\160-\234\163\191]';
 
--[[--------------------------< L A N G U A G E S >------------------------------------------------------------
]]
 
local script_lang_codes = {'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bs', 'dv', 'el', -- ISO 639-1 codes only for |script-title= and |script-chapter=
local script_lang_codes = {
'amfa', 'argu', 'behe', 'bghy', 'bnja', 'bska', 'dvkn', 'elko', 'fa', -- ISO 639-1 codes only for |script-title= and |script-chapter=
'guku', 'hemk', 'hyml', 'jamr', 'kamy', 'knps', 'koru', 'kusd',
'mksr', 'mltg', 'mnth', 'mruk', 'myug', 'psur', 'ruyi', 'sdzh',};
'sr', 'tg', 'th', 'uk', 'ug', 'ur', 'yi', 'zh'
};
 
 
--[[--------------------------< L A N G U A G E R E M A P P I N G >------------------------------------------
 
These tables hold language information that is different (correct) from MediaWiki's definitions
 
]]
 
local lang_code_remap = { -- used for |language= and |script-title= / |script-chapter=
['bh'] = 'Bihari', -- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri wWikipedia: bh.wikipedia.org
['bn'] = 'Bengali', -- MediaWiki returns Bangla
['cnr'] = 'Montenegrin', -- 'new' 639 code that MediaWiki does not yet understand
}
 
local lang_name_remap = { -- used for |language=
['bangla'] = {'Bengali', 'bn'}, -- MediaWiki returns Bangla (the endonym) but we want Bengali (the exonym); here we remap
['bengali'] = {'Bengali', 'bn'}, -- MediaWiki doesn't use exonym so here we provide correct language name and 639-1 code
['bihari'] = {'Bihari', 'bh'}, -- MediaWiki replaces 'Bihari' with 'Bhojpuri' so 'Bihari' cannot be found
['bhojpuri'] = {'Bhojpuri', 'bho'}, -- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri wWikipedia: bh.wikipedia.org
['montenegrin'] = {'Montenegrin', 'cnr'}, -- 'new' 639 code that MediaWiki does not yet understand
}
 
--[[--------------------------< M A I N T E N A N C E _ C A T E G O R I E S >----------------------------------
local maint_cats = {
['ASIN'] = 'CS1 maint: ASIN uses ISBN',
['archived_copy'] = 'CS1 maint: Archived copy as title',
['authors'] = 'CS1 maint: Uses authors parameter',
['bot:_unknown'] = 'CS1 maint: BOT: original-url status unknown',
['script'] = 'CS1 uses foreign language script', -- when language specified by |script-title=xx: doesn't have its own category
['script_with_name'] = 'CS1 uses $1-language script ($2)', -- |script-title=xx: has matching category; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
['jul_greg_uncertainty'] = 'CS1: Julian–Gregorian uncertainty', -- probably temporary cat to identify scope of template with dates 1 October 1582 – 1 January 1926
}
 
local error_conditions = {
accessdate_missing_url = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;access-date=</code> requires <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;url=</code>',
anchor = 'accessdate_missing_url',
category = 'Pages using citations with accessdate and no URL',
hidden = falsetrue },
},
archive_missing_date = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> requires <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;archive-date=</code>',
anchor = 'archive_missing_date',
category = 'Pages with archiveurl citation errors',
hidden = false },
},
archive_missing_url = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> requires <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;url=</code>',
anchor = 'archive_missing_url',
category = 'Pages with archiveurl citation errors',
hidden = false },
},
archive_url = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> is malformed: $1',
anchor = 'archive_url',
category = 'Pages with archiveurl citation errors',
hidden = false },
},
arxiv_missing = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> required',
anchor = 'arxiv_missing',
category = 'CS1 errors: arXiv', -- same as bad arxiv
hidden = false },
},
arxiv_params_not_supported = {
message = 'Unsupported parameter(s) in cite arXiv',
anchor = 'arxiv_params_not_supported',
category = 'CS1 errors: arXiv', -- same as bad arxiv
hidden = false },
},
bad_arxiv = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> value',
anchor = 'bad_arxiv',
category = 'CS1 errors: arXiv',
hidden = false },
},
bad_asin = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;asin=</code> value',
anchor = 'bad_asin',
category ='CS1 errors: ASIN',
hidden = false },
},
bad_bibcode = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;bibcode=</code> $1',
anchor = 'bad_bibcode',
category = 'CS1 errors: bibcode',
hidden = false },
},
bad_biorxiv = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;biorxiv=</code> value',
anchor = 'bad_biorxiv',
category = 'CS1 errors: bioRxiv',
hidden = false },
},
bad_citeseerx = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;citeseerx=</code> value',
anchor = 'bad_citeseerx',
category = 'CS1 errors: citeseerx',
hidden = false },
},
bad_date = {
message = 'Check date values in: <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">$1</code>',
anchor = 'bad_date',
category = 'CS1 errors: dates',
hidden = false },
},
bad_doi = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;doi=</code> value',
anchor = 'bad_doi',
category = 'CS1 errors: DOI',
hidden = false },
},
bad_hdl = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;hdl=</code> value',
anchor = 'bad_hdl',
category = 'CS1 errors: HDL',
hidden = false },
},
bad_isbn = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;isbn=</code> value: $1',
anchor = 'bad_isbn',
category = 'CS1 errors: ISBN',
hidden = false },
},
bad_ismn = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;ismn=</code> value',
anchor = 'bad_ismn',
category = 'CS1 errors: ISMN',
hidden = false },
},
bad_issn = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1issn=</code> value',
anchor = 'bad_issn',
category = 'CS1 errors: ISSN',
hidden = false },
},
bad_jfm = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;jfm=</code> value',
anchor = 'bad_jfm',
category = 'CS1 errors: JFM',
hidden = false },
},
bad_lccn = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;lccn=</code> value',
anchor = 'bad_lccn',
category = 'CS1 errors: LCCN',
hidden = false },
},
bad_usenet_id = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;message-id=</code> value',
anchor = 'bad_message_id',
category = 'CS1 errors: message-id',
hidden = false },
},
bad_mr = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;mr=</code> value',
anchor = 'bad_mr',
category = 'CS1 errors: MR',
hidden = false },
},
bad_ol = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;ol=</code> value',
anchor = 'bad_ol',
category = 'CS1 errors: OL',
hidden = false },
},
bad_paramlink = { -- for |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code> value',
anchor = 'bad_paramlink',
category = 'CS1 errors: parameter link',
hidden = false },
},
bad_pmc = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;pmc=</code> value',
anchor = 'bad_pmc',
category = 'CS1 errors: PMC',
hidden = false },
},
bad_pmid = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;pmid=</code> value',
anchor = 'bad_pmid',
category = 'CS1 errors: PMID',
hidden = false },
},
bad_oclc = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;oclc=</code> value',
anchor = 'bad_oclc',
category = 'CS1 errors: OCLC',
hidden = false },
},
bad_ssrn = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;ssrn=</code> value',
anchor = 'bad_ssrn',
category = 'CS1 errors: SSRN',
hidden = false },
},
bad_url = {
message = 'Check $1 value',
anchor = 'bad_url',
category = 'Pages with URL errors',
hidden = false },
},
bad_zbl = {
message = 'Check <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;zbl=</code> value',
anchor = 'bad_zbl',
category = 'CS1 errors: ZBL',
hidden = false },
},
bare_url_missing_title = {
message = '$1 missing title',
anchor = 'bare_url_missing_title',
category = 'Pages with citations having bare URLs',
hidden = false },
},
biorxiv_missing = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;biorxiv=</code> required',
anchor = 'biorxiv_missing',
category = 'CS1 errors: bioRxiv', -- same as bad bioRxiv
hidden = false },
},
chapter_ignored = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignored',
anchor = 'chapter_ignored',
category = 'CS1 errors: chapter ignored',
hidden = false },
},
citation_missing_title = {
message = 'Missing or empty <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
anchor = 'citation_missing_title',
category = 'Pages with citations lacking titles',
hidden = false },
},
citeseerx_missing = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;citeseerx=</code> required',
anchor = 'citeseerx_missing',
category = 'CS1 errors: citeseerx', -- same as bad citeseerx
hidden = false },
},
cite_web_url = { -- this error applies to cite web and to cite podcast
message = 'Missing or empty <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;url=</code>',
anchor = 'cite_web_url',
category = 'Pages using web citations with no URL',
hidden = falsetrue },
},
class_ignored = {
message = '<code class="cs1-code">&#124;class=</code> ignored',
anchor = 'class_ignored',
category = 'CS1 errors: class',
hidden = false
},
contributor_ignored = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;contributor=</code> ignored</code>',
anchor = 'contributor_ignored',
category = 'CS1 errors: contributor',
hidden = false },
},
contributor_missing_required_param = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;contributor=</code> requires <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
anchor = 'contributor_missing_required_param',
category = 'CS1 errors: contributor',
hidden = false },
},
deprecated_params = {
message = 'Cite uses deprecated parameter <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
anchor = 'deprecated_params',
category = 'CS1 errors: deprecated parameters',
hidden = false },
},
empty_citation = {
message = 'Empty citation',
anchor = 'empty_citation',
category = 'Pages with empty citations',
hidden = false },
},
first_missing_last = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;first$2=</code> missing <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;last$2=</code> in $1',
anchor = 'first_missing_last',
category = 'CS1 errors: missing author or editor',
hidden = false },
},
format_missing_url = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code> requires <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$2=</code>',
anchor = 'format_missing_url',
category = 'Pages using citations with format and no URL',
hidden = falsetrue },
},
invalid_param_val = {
message = 'Invalid <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=$2</code>',
anchor = 'invalid_param_val',
category = 'CS1 errors: invalid parameter value',
hidden = false },
},
invisible_char = {
message = '$1 in $2 at position $3',
anchor = 'invisible_char',
category = 'CS1 errors: invisible characters',
hidden = false },
},
missing_name = {
message = 'Missing <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;last$2=</code> in $1',
anchor = 'missing_name',
category = 'CS1 errors: missing author or editor',
hidden = false },
},
param_access_requires_param = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1-access=</code> requires <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
anchor = 'param_access_requires_param',
category = 'CS1 errors: param-access',
hidden = false },
},
param_has_ext_link = {
message = 'External link in <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">$1</code>',
anchor = 'param_has_ext_link',
category = 'CS1 errors: external links',
hidden = false },
},
parameter_ignored = {
message = 'Unknown parameter <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignored',
anchor = 'parameter_ignored',
category = 'Pages with citations using unsupported parameters',
hidden = false },
},
parameter_ignored_suggest = {
message = 'Unknown parameter <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignored (<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$2=</code> suggested)',
anchor = 'parameter_ignored_suggest',
category = 'Pages with citations using unsupported parameters',
hidden = false },
},
redundant_parameters = {
message = 'More than one of $1 specified',
anchor = 'redundant_parameters',
category = 'Pages with citations having redundant parameters',
hidden = false },
},
text_ignored = {
message = 'Text "$1" ignored',
anchor = 'text_ignored',
category = 'Pages with citations using unnamed parameters',
hidden = false },
},
trans_missing_title = {
message = '<code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;trans-$1=</code> requires <code classstyle="cs1-code'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
anchor = 'trans_missing_title',
category = 'CS1 errors: translated title',
hidden = false },
},
vancouver = {
message = 'Vancouver style error: $1',
anchor = 'vancouver',
category = 'CS1 errors: Vancouver style',
hidden = false },
},
wikilink_in_url = {
message = 'URL–wikilink conflict', -- uses ndash
anchor = 'wikilink_in_url',
category = 'CS1 errors: URL–wikilink conflict', -- uses ndash
hidden = false },
},
}
 
parameters: a list of parameter aliases for this identifier
link: Wikipedia article name
q: wikidata q number for the identifier
label: the alternate name to apply to link
mode: 'manual' when there is a specific function in the code to handle the identifier;
parameters = {'arxiv', 'eprint'},
link = 'arXiv',
q = 'Q118398',
label = 'arXiv',
mode = 'manual',
separator = ':',
access = 'free', -- free to read
},
['ASIN'] = {
parameters = { 'asin', 'ASIN' },
link = 'Amazon Standard Identification Number',
q = 'Q1753278',
label = 'ASIN',
mode = 'manual',
separator = '&nbsp;',
encode = false;
},
['BIBCODE'] = {
parameters = {'bibcode'},
link = 'Bibcode',
q = 'Q25754',
label = 'Bibcode',
mode = 'manual',
separator = ':',
custom_access = 'bibcode-access',
},
['BIORXIV'] = {
parameters = {'biorxiv'},
link = 'bioRxiv',
q = 'Q19835482',
label = 'bioRxiv',
mode = 'manual',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['CITESEERX'] = {
parameters = {'citeseerx'},
link = 'CiteSeerX',
q = 'Q2715061',
label = 'CiteSeerX',
mode = 'manual', -- manual for custom validation of the "doi"
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['DOI'] = {
parameters = { 'doi', 'DOI' },
link = 'Digital object identifier',
q = 'Q25670',
label = 'doi',
mode = 'manual',
encode = true,
custom_access = 'doi-access',
},
['EISSN'] = {
parameters = {'eissn', 'EISSN'},
link = 'International_Standard_Serial_Number#Electronic_ISSN',
q = 'Q46339674',
label = 'eISSN',
mode = 'manual',
encode = false,
separator = '&nbsp;',
},
['HDL'] = {
parameters = { 'hdl', 'HDL' },
link = 'Handle System',
q = 'Q3126718',
label = 'hdl',
mode = 'manual',
encode = true,
custom_access = 'hdl-access',
},
['ISBN'] = {
parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
link = 'International Standard Book Number',
q = 'Q33057',
label = 'ISBN',
mode = 'manual',
COinS = 'rft.isbn',
separator = '&nbsp;',
},
['ISMN'] = {
parameters = {'ismn', 'ISMN'},
link = 'International Standard Music Number',
q = 'Q1666938',
label = 'ISMN',
mode = 'manual',
COinS = 'nil', -- nil because we can't use pre or rft or info:
separator = '&nbsp;',
},
['ISSN'] = {
parameters = {'issn', 'ISSN'},
link = 'International Standard Serial Number',
q = 'Q131276',
label = 'ISSN',
mode = 'manual',
encode = false,
separator = '&nbsp;',
},
['JFM'] = {
parameters = {'jfm', 'JFM'},
link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
q = '',
label = 'JFM',
mode = 'manual',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['JSTOR'] = {
parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
link = 'JSTOR',
q = 'Q1420342',
label = 'JSTOR',
mode = 'external',
separator = '&nbsp;',
custom_access = 'jstor-access',
},
['LCCN'] = {
parameters = {'LCCN', 'lccn'},
link = 'Library of Congress Control Number',
q = 'Q620946',
label = 'LCCN',
mode = 'manual',
encode = false,
separator = '&nbsp;',
},
['MR'] = {
parameters = {'MR', 'mr'},
link = 'Mathematical Reviews',
q = 'Q211172',
label = 'MR',
mode = 'manual',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['OCLC'] = {
parameters = {'OCLC', 'oclc'},
link = 'OCLC',
q = 'Q190593',
label = 'OCLC',
mode = 'manual',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
['OL'] = {
parameters = { 'ol', 'OL' },
link = 'Open Library',
q = 'Q1201876',
label = 'OL',
mode = 'manual',
encode = true,
custom_access = 'ol-access',
},
['OSTI'] = {
parameters = {'OSTI', 'osti'},
link = 'Office of Scientific and Technical Information',
q = 'Q2015776',
label = 'OSTI',
mode = 'external',
prefix = '//www.osti.gov/energycitations/product.biblio/.jsp?osti_id=', -- protocol relative tested 20182013-09-1204
COinS = 'pre', -- use prefix value
encode = true,
separator = '&nbsp;',
custom_access = 'osti-access',
},
['PMC'] = {
parameters = {'PMC', 'pmc'},
link = 'PubMed Central',
q = 'Q229883',
label = 'PMC',
mode = 'manual',
separator = '&nbsp;',
access = 'free', -- free to read
},
['PMID'] = {
parameters = {'PMID', 'pmid'},
link = 'PubMed Identifier',
q = '',
label = 'PMID',
mode = 'manual',
encode = false,
separator = '&nbsp;',
},
['RFC'] = {
parameters = {'RFC', 'rfc'},
link = 'Request for Comments',
q = 'Q212971',
label = 'RFC',
mode = 'external',
separator = '&nbsp;',
access = 'free', -- free to read
},
['SSRN'] = {
parameters = {'SSRN', 'ssrn'},
link = 'Social Science Research Network',
q = 'Q7550801',
label = 'SSRN',
mode = 'manual',
separator = '&nbsp;',
access = 'free', -- always free to read
},
['USENETID'] = {
parameters = {'message-id'},
link = 'Usenet',
q = 'Q193162',
label = 'Usenet:',
mode = 'manual',
COinS = 'pre', -- use prefix value
separator = '&nbsp;',
},
['ZBL'] = {
parameters = {'ZBL', 'zbl'},
link = 'Zentralblatt MATH',
q = 'Q190269',
label = 'Zbl',
mode = 'manual',
encode = true,
separator = '&nbsp;',
},
}
 
 
--[[--------------------------< E X P O R T S >----------------------------------------------------------------
]]
 
return {
prop_cats = prop_cats,
script_lang_codes = script_lang_codes,
lang_code_remap = lang_code_remap,
lang_name_remap = lang_name_remap,
title_types = title_types,
uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
೪,೭೫೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/881198" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ