"ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
cleanup
(cleanup)
(cleanup)
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಸಮಂಜಸ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಅಮೇರಿಕಅಮೇರಿಕದ ಜಿಎಎಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳುಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲದೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನರ್ಹ ಆಡಿಟರ್ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳುಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದುಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ಅರ್ಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳುಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದರಅಮೇರಿಕಾದ ಪೂರ್ಣವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆಜಿಎಎಪಿಯ ಹಣಕಾಸಿನಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳುಎಲ್ಲಾ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.ವಸ್ತು ಬಳಕೆದಾರರವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲಎಂಬುದು. ಎಂದುಆದರೆ ಒಂದುಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯವನ್ನುಹೇಳಿಕೆಗಳ ತಪ್ಪುಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಅವಲಂಬಿಸುವ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ,ಬಳಕೆದಾರನ ಅಮೇರಿಕಾದಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾಪರಿಣಾಮ ವಸ್ತುಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಎಂಬ ಸಾಕಷ್ಟುತಪ್ಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದುಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಅರ್ಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದುಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಿಗಾಗಿಪರಿಮಿತಿಗೂ ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಅದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನುಅಲ್ಲದೆ, ರೂಪಿಸಲುಲೆಕ್ಕ ಸಾಕಷ್ಟುಪರಿಶೋಧಕನು ಸೂಕ್ತಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಹಕ್ಕು ಅಥವಾನಿರಾಕರಣೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹೇಳಿಕೆ ಕೊರತೆನೀಡಬಹುದು. ಕಾರಣಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಡಿಟರ್ರೂಪಿಸಲು ಬದಲಿಗೆ,ಸಾಕಷ್ಟಿರದ ಒಂದುಹಾಗೂ ನಿರಾಕರಣೆಸೂಕ್ತ ನೀಡಬಹುದುಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಆಡಿಟರ್ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡುತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರುವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜಿಎಎಪಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿರ್ಗಮಿಸುವನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲುಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಭಿನ್ನತೆಯು ಪಟ್ಟಂತೆವಸ್ತುತಃ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳುಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಿಮವಾಗಿಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದಾದಾಗ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಡಿಟ್ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಡಿಟರ್ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಹೇಳಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕುವಿವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜಿಎಎಪಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟುನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲುಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಎಂಬ ರಾಜ್ಯಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕುಹೇಳಬೇಕು.
 
ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಆಡಿಟ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅನೇಕ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಕೆಲಸ ಸೀಮಿತ ಅವಲಂಬನೆ ಇರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮರೆಮಾಚುವ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಆಯವ್ಯಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ (IAASB) ಹೊರಡಿಸಿದ ಆನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅನುಸರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅನಾಮಿಕ ಸದಸ್ಯ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/739192" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ