"ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
 
* [[೧೯೨೨]]: ಕೃಷ್ಣಾಕುಮಾರಿ;
 
* [[೧೯೩೨]]: ಗರಿ;
 
* [[೧೯೩೪]]: ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ;
 
* [[೧೯೩೭]]: ಸಖೀಗೀತ;
 
* [[೧೯೩೮]]: ಉಯ್ಯಾಲೆ;
 
* [[೧೯೩೮]]: ನಾದಲೀಲೆ;
 
* [[೧೯೪೩]]: ಮೇಘದೂತ (ಕಾಳಿದಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇಘದೂತದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ)
 
* [[೧೯೪೬]]: ಹಾಡುಪಾಡು;
 
* [[೧೯೫೧]]: ಗಂಗಾವತರಣ;
 
* [[೧೯೫೬]]: ಸೂರ್ಯಪಾನ;
 
* [[೧೯೫೬]]: ಹೃದಯಸಮುದ್ರ;
 
* [[೧೯೫೬]]: ಮುಕ್ತಕಂಠ;
 
* [[೧೯೫೭]]: ಚೈತ್ಯಾಲಯ;
 
* [[೧೯೫೭]]: ಜೀವಲಹರಿ;
 
* [[೧೯೫೭]]: ಅರಳು ಮರಳು;
 
* [[೧೯೫೮]]: ನಮನ;
 
* [[೧೯೫೯]]: ಸಂಚಯ;
 
* [[೧೯೬೦]]: ಉತ್ತರಾಯಣ;
 
* [[೧೯೬೧]]: ಮುಗಿಲಮಲ್ಲಿಗೆ;
 
* [[೧೯೬೨]]: ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿ;
 
* [[೧೯೬೪]]: [[ನಾಕುತಂತಿ]];
 
* [[೧೯೬೬]]: ಮರ್ಯಾದೆ;
 
* [[೧೯೬೮]]: ಶ್ರೀಮಾತಾ;
 
* [[೧೯೬೯]]: ಬಾ ಹತ್ತರ;
 
* [[೧೯೭೦]]: ಇದು ನಭೋವಾಣಿ;
 
* [[೧೯೭೨]]: ವಿನಯ;
 
* [[೧೯೭೩]]: ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಾ ಬಂತು;
 
* [[೧೯೭೭]]: ಒಲವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು;
 
* [[೧೯೭೮]]: ಚತುರೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕವಿತೆಗಳು;
 
* [[೧೯೮೨]]: ಪರಾಕಿ;
 
* [[೧೯೮೨]]: ಕಾವ್ಯವೈಖರಿ;
 
* [[೧೯೮೩]]: ತಾ ಲೆಕ್ಕಣಕಿ ತಾ ದೌತಿ;
 
* [[೧೯೮೩]]: ಬಾಲಬೋಧೆ;
 
* [[೧೯೮೬]]: ಚೈತನ್ಯದ ಪೂಜೆ;
 
* [[೧೯೮೭]]: ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು;
 
ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಒಂದು ಅಮರಪ್ರೇಮಗೀತೆ
<poem>
'''ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್''':
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ
 
'''ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ''':
ಸೂರ್ಯನ ಬಿoಬಕೆ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬಾವೂ ರಮ್ಮಿಸಿ ನಗೆಯಲಿ ಮೀಸುತಿದೆ
 
'''ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್''':
ಭೂ ರಂಗಕೆ ಅಭಿಸಾರಕೆ ಕರೆಯುತ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮರೆಯುತಿದೆ
 
'''ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ''':
ಭೂ ರಂಗಕೆ ಅಭಿಸಾರಕೆ ಕರೆಯುತ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮರೆಯುತಿದೆ
 
'''ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್''':
ತುoಬುತ ತುಳುಕುತ ತೀ ಡುತ ತನ್ನೊಳು ತಾನೇ ಸವಿಯನು ಸವಿಯುತಿದೆ
ಇಬ್ಬರೂ :
ತಾನೇ ಸವಿಯನು ಸವಿಯುತಿದೆ
 
'''ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ''':
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ
 
'''ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ''':
ಭೂ ವನ ಕುಸುಮಿಸಿ ಪುಳಕಿಸಿ ಮರಳಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲ ಹೊಸೆಯಿಸಿತು
 
'''ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್''':
ಭೂ ವನ ಕುಸುಮಿಸಿ ಪುಳಕಿಸಿ ಮರಳಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲ ಹೊಸೆಯಿಸಿತು
 
'''ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ''':
ಮಿತ್ರನ ಮೈತ್ರಿಯ ಹೊಸಗೆಮ ಕೆದರಿದೆ ಮರುಕದ ಧಾರೆಯ ಮಸೆಯಿಸಿತು
ಇಬ್ಬರೂ :
ಮರುಕದ ಧಾರೆಯ ಮಸೆಯಿಸಿತು
 
'''ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್''':
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ
 
'''ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್''':
ಅಕ್ಷಿಣಿ ಮೀಲನ ಮಾಡದ ನಕ್ಷತ್ರಜಗಣ ಗಗನದಿ ಹಾರದಿದೆ
 
'''ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ''':
ಅಕ್ಷಿಣಿ ಮೀಲನ ಮಾಡದ ನಕ್ಷತ್ರಜಗಣ ಗಗನದಿ ಹಾರದಿದೆ
 
'''ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್''':
ಬಿದಿಗೆಯ ತುಂಬಾ ಧರದಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮಿಲನದ ಚಿಹ್ನವು ತೋರದಿದೆ
ಇಬ್ಬರೂ :
ಮಿಲನದ ಚಿಹ್ನವು ತೋರದಿದೆ
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬಿoಬಕೆ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬಾವೂ ರಮ್ಮಿಸಿ ನಗೆಯಲಿ ಮೀಸುತಿದೆ
</poem>
 
=== ವಿಮರ್ಶೆ ===
* [[೧೯೪೦]]: ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಶೋಧನೆ;
 
* [[೧೯೪೫]]: ವಿಚಾರ ಮಂಜರಿ;
 
* [[೧೯೫೪]]: ಕವಿ [[ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ|ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ]] ಜೈಮಿನಿಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ;
 
* [[೧೯೫೯]]: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ;
[[೧೯೪೦]]: ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಶೋಧನೆ;
* ಸಾಯೋ ಆಟ (ನಾಟಕ)
 
* [[೧೯೬೨]]: ಕಾವ್ಯೋದ್ಯೋಗ;
[[೧೯೪೫]]: ವಿಚಾರ ಮಂಜರಿ;
* [[೧೯೬೮]]: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕರತ್ನಗಳು;
 
* [[೧೯೭೪]]: ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ;
[[೧೯೫೪]]: ಕವಿ [[ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ|ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ]] ಜೈಮಿನಿಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ;
* [[೧೯೭೬]]: [[ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ]] ಪುಸ್ತಿಕೆ;
 
[[೧೯೫೯]]: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ;
 
ಸಾಯೋ ಆಟ (ನಾಟಕ)
 
[[೧೯೬೨]]: ಕಾವ್ಯೋದ್ಯೋಗ;
 
[[೧೯೬೮]]: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕರತ್ನಗಳು;
 
[[೧೯೭೪]]: ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ;
 
[[೧೯೭೬]]: [[ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ]] ಪುಸ್ತಿಕೆ;
 
==ಉಲ್ಲೇಖಗಳು==
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/736503" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ