"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:IPAc-en" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
Sync with sandbox: uses Template:IPAc-en/pronunciation instead of repeating logic multiple times and break lines for legibility
(Undid revision 451111129 by Kwamikagami (talk) [mix up in history merge])
imported>Anomie
(Sync with sandbox: uses Template:IPAc-en/pronunciation instead of repeating logic multiple times and break lines for legibility)
{{nowrap| uk = <small>UK <{{IPAc-en/small>pronunciation|{{{1}}}}}{{IPAc-en/pronunciation|{{{2}}}}}{{IPAc-en/pronunciation|{{{3}}}}}{{#if:{{{audio|}}}|[[Image:Speakerlink.svg|11px|link={{filepath:{{{audio|}}}}}|Listen]]<sup><span style="color: #00e; font: bold 80% sans-serif; padding: 0 .1em;" class="IPA">[[:File:{{{audio|}}}|i]]</span></sup> |{{#switch:icon|{{lc:{{{1|}}}}}|{{lc:{{{2|}}}}}|{{lc:{{{3|}}}}}={{H:title|dotted=no|pronunciation:|[[File:Loudspeaker.svg|11px|link=|alt=play]]}}&nbsp;}}}}{{IPA|[[Wikipedia:IPA for English|/]]}}{{#switch:{{lc:{{{1|}}}}}<!--
{{nowrap|{{#switch:{{lc:{{{1}}}}}
-->{{#switch:{{lc:{{{1}}}}}|icon=|#default={{#ifeq:{{IPAc-en/pronunciation|{{{1}}}}}||{{H:IPA|{{{1}}}}}}}}}<!--
| lang | english = <small>English </small>
-->{{#switch:{{lc:{{{2|¬}}}}}|¬|icon=|#default={{#ifeq:{{IPAc-en/pronunciation|{{{2}}}}}||{{H:IPA|{{{2}}}}}}}}}<!--
| pron | pronunciation = <small>pronunciation: </small>
-->{{#switch:{{lc:{{{3|¬}}}}}|¬|icon=|#default={{#ifeq:{{IPAc-en/pronunciation|{{{3}}}}}||{{H:IPA|{{{3}}}}}}}}}<!--
| local = <small>local </small>
-->{{#if:{{{4|}}}|{{H:IPA|{{{4}}}}}}}<!--
| ipa = <small>IPA </small>
-->{{#if:{{{5|}}}|{{H:IPA|{{{5}}}}}}}<!--
| us = <small>US </small>
| uk = <small-->UK </small>}}{{#switchif:{{lc{6|}}}|{{H:IPA|{{{26}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{7|}}}|{{H:IPA|{{{7}}}}}}}<!--
| lang | english = <small>English </small>
-->{{#if:{{{8|}}}|{{H:IPA|{{{8}}}}}}}<!--
| pron | pronunciation = <small>pronunciation: </small>
-->{{#if:{{{9|}}}|{{H:IPA|{{{9}}}}}}}<!--
| local = <small>local </small>
-->{{#if:{{{10|}}}|{{H:IPA|{{{10}}}}}}}<!--
| ipa = <small>IPA </small>
-->{{#if:{{{11|}}}|{{H:IPA|{{{11}}}}}}}<!--
| us = <small>US </small>
| uk = <small-->UK </small>}}{{#switchif:{{lc{12|}}}|{{H:IPA|{{{312}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{13|}}}|{{H:IPA|{{{13}}}}}}}<!--
| lang | english = <small>English </small>
-->{{#if:{{{14|}}}|{{H:IPA|{{{14}}}}}}}<!--
| pron | pronunciation = <small>pronunciation: </small>
-->{{#if:{{{15|}}}|{{H:IPA|{{{15}}}}}}}<!--
| local = <small>local </small>
-->{{#if:{{{16|}}}|{{H:IPA|{{{16}}}}}}}<!--
| ipa = <small>IPA </small>
-->{{#if:{{{17|}}}|{{H:IPA|{{{17}}}}}}}<!--
| us = <small>US </small>
-->{{#if:{{{18|}}}|{{H:IPA|{{{18}}}}}}}<!--
| uk = <small>UK </small>}}{{#if:{{{audio|}}}|[[Image:Speakerlink.svg|11px|link={{filepath:{{{audio|}}}}}|Listen]]<sup><span style="color: #00e; font: bold 80% sans-serif; padding: 0 .1em;" class="IPA">[[:File:{{{audio|}}}|i]]</span></sup> |{{#switch:icon|{{lc:{{{1|}}}}}|{{lc:{{{2|}}}}}|{{lc:{{{3|}}}}}={{H:title|dotted=no|pronunciation:|[[File:Loudspeaker.svg|11px|link=|alt=play]]}}&nbsp;}}}}{{IPA|[[Wikipedia:IPA for English|/]]}}{{#switch:{{lc:{{{1|}}}}}
-->{{#if:{{{19|}}}|{{H:IPA|{{{19}}}}}}}<!--
|lang|pron|pronunciation|local|ipa|us|uk|icon|noicon =
|-->{{H#if:IPA|{{{1}}}}20|}}}|{{#switchH:IPA|{{lc:{{{2|¬20}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{21|}}}|{{H:IPA|{{{21}}}}}}}<!--
|lang|pron|pronunciation|local|ipa|us|uk|icon|noicon|¬ =
|-->{{H#if:IPA|{{{2}}}}22|}}}|{{#switchH:IPA|{{lc:{{{3|¬22}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{23|}}}|{{H:IPA|{{{23}}}}}}}<!--
|lang|pron|pronunciation|local|ipa|us|uk|icon|noicon|¬ =
-->{{#if:{{{24|}}}|{{H:IPA|{{{24}}}}}}}<!--
|{{H:IPA|{{{3}}}}}}}{{#if:{{{4|}}}|{{H:IPA|{{{4}}}}}}}{{#if:{{{5|}}}|{{H:IPA|{{{5}}}}}}}{{#if:{{{6|}}}|{{H:IPA|{{{6}}}}}}}{{#if:{{{7|}}}|{{H:IPA|{{{7}}}}}}}{{#if:{{{8|}}}|{{H:IPA|{{{8}}}}}}}{{#if:{{{9|}}}|{{H:IPA|{{{9}}}}}}}{{#if:{{{10|}}}|{{H:IPA|{{{10}}}}}}}{{#if:{{{11|}}}|{{H:IPA|{{{11}}}}}}}{{#if:{{{12|}}}|{{H:IPA|{{{12}}}}}}}{{#if:{{{13|}}}|{{H:IPA|{{{13}}}}}}}{{#if:{{{14|}}}|{{H:IPA|{{{14}}}}}}}{{#if:{{{15|}}}|{{H:IPA|{{{15}}}}}}}{{#if:{{{16|}}}|{{H:IPA|{{{16}}}}}}}{{#if:{{{17|}}}|{{H:IPA|{{{17}}}}}}}{{#if:{{{18|}}}|{{H:IPA|{{{18}}}}}}}{{#if:{{{19|}}}|{{H:IPA|{{{19}}}}}}}{{#if:{{{20|}}}|{{H:IPA|{{{20}}}}}}}{{#if:{{{21|}}}|{{H:IPA|{{{21}}}}}}}{{#if:{{{22|}}}|{{H:IPA|{{{22}}}}}}}{{#if:{{{23|}}}|{{H:IPA|{{{23}}}}}}}{{#if:{{{24|}}}|{{H:IPA|{{{24}}}}}}}{{#if:{{{25|}}}|{{H:IPA|{{{25}}}}}}}{{#if:{{{26|}}}|{{H:IPA|{{{26}}}}}}}{{#if:{{{27|}}}|{{H:IPA|{{{27}}}}}}}{{#if:{{{28|}}}|{{H:IPA|{{{28}}}}}}}{{#if:{{{29|}}}|{{H:IPA|{{{29}}}}}}}{{#if:{{{30|}}}|{{H:IPA|{{{30}}}}}}}{{#if:{{{31|}}}|{{H:IPA|{{{31}}}}}}}{{#if:{{{32|}}}|{{H:IPA|{{{32}}}}}}}{{#if:{{{33|}}}|{{H:IPA|{{{33}}}}}}}{{#if:{{{34|}}}|{{H:IPA|{{{34}}}}}}}{{#if:{{{35|}}}|{{H:IPA|{{{35}}}}}}}{{#if:{{{36|}}}|{{H:IPA|{{{36}}}}}}}{{#if:{{{37|}}}|{{H:IPA|{{{37}}}}}}}{{#if:{{{38|}}}|{{H:IPA|{{{38}}}}}}}{{#if:{{{39|}}}|{{H:IPA|{{{39}}}}}}}{{#if:{{{40|}}}|{{H:IPA|{{{40}}}}}}}{{#if:{{{41|}}}|{{H:IPA|{{{41}}}}}}}{{#if:{{{42|}}}|{{H:IPA|{{{42}}}}}}}{{#if:{{{43|}}}|{{H:IPA|{{{43}}}}}}}{{#if:{{{44|}}}|{{H:IPA|{{{44}}}}}}}{{#if:{{{45|}}}|{{H:IPA|{{{45}}}}}}}{{#if:{{{46|}}}|{{H:IPA|{{{46}}}}}}}{{#if:{{{47|}}}|{{H:IPA|{{{47}}}}}}}{{#if:{{{48|}}}|{{H:IPA|{{{48}}}}}}}{{#if:{{{49|}}}|{{H:IPA|{{{49}}}}}}}{{#if:{{{50|}}}|{{H:IPA|{{{50}}}}}}}{{IPA|[[Wikipedia:IPA for English|/]]}}}}<noinclude>
-->{{#if:{{{25|}}}|{{H:IPA|{{{25}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{26|}}}|{{H:IPA|{{{26}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{27|}}}|{{H:IPA|{{{27}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{28|}}}|{{H:IPA|{{{28}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{29|}}}|{{H:IPA|{{{29}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{30|}}}|{{H:IPA|{{{30}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{31|}}}|{{H:IPA|{{{31}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{32|}}}|{{H:IPA|{{{32}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{33|}}}|{{H:IPA|{{{33}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{34|}}}|{{H:IPA|{{{34}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{35|}}}|{{H:IPA|{{{35}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{36|}}}|{{H:IPA|{{{36}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{37|}}}|{{H:IPA|{{{37}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{38|}}}|{{H:IPA|{{{38}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{39|}}}|{{H:IPA|{{{39}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{40|}}}|{{H:IPA|{{{40}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{41|}}}|{{H:IPA|{{{41}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{42|}}}|{{H:IPA|{{{42}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{43|}}}|{{H:IPA|{{{43}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{44|}}}|{{H:IPA|{{{44}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{45|}}}|{{H:IPA|{{{45}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{46|}}}|{{H:IPA|{{{46}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{47|}}}|{{H:IPA|{{{47}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{48|}}}|{{H:IPA|{{{48}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{49|}}}|{{H:IPA|{{{49}}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{50|}}}|{{H:IPA|{{{50}}}}}}}<!--
-->{{IPA|[[Wikipedia:IPA for English|/]]}}}}<noinclude>
 
{{documentation}}
ಅನಾಮಿಕ ಸದಸ್ಯ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/471746" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ