"ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
[[File:Drei Sonnenblumen im Feld.JPG|thumb|right|200px|ಹುವ್ವು]]
[[File:Sunflower seeds3.jpg|thumb|right|200px|ವಿತ್ತನ]]
[[File:Extração de óleo de girassol ECIRTEC SP 2.jpg|thumb|right|200px|ಅಣ್ಣತರಹಗಾಣ ತರಹದ ಎಣ್ಣೆ ಯೆಗಿಯುವತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ]]
[[File:Extração de óleo de girassol ECIRTEC SP.jpg|thumb|right|200px|ಹಿಂಡಿ]]
[[File:Taisugar Sunflower Oil 2L 2011-03-21.jpg|thumb|right|200px|ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ]]
'''ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು''' ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದಿಂದಬೀಜಗಳನಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಆಹಾರಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಣ್ಣೆ.ಅಡುಗೆಮಾಡುವದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೊಗ್ಯವಾದ ತೈಲ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡ ಏಕವಾರ್ಷಿಕಗಿಡ.ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿಬೆಳಸೆದರುಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಸೆದರು.ಇದು ಸಸ್ಯಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ''ಅಸ್ಟರೇಸಿ''(sateraceae)ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಸೇರಿದ ಸಸ್ಯ.ಸಸ್ಯದ ವೃಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಸರು ''ಹೆಲಿಯಂಥಸ್ ಅನ್ನೂಸ್''(helianthus annus).ಈ ಗಿಡದ ಹುಟ್ಟುಸ್ಥಾನ [[ಅಮೆರಿಕ]]<ref>Blackman et al. (2011) [http://www.pnas.org/content/108/34/14360.full]. PNAS.</ref>.೫ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಕೀ.ಪೂ.2600ಸಮಯಕ್ಕೆ2600 ಕಾಲದಲ್ಲಿಗೆ [[ಮೆಕ್ಸಿಕೋ]] ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಳಸುತ್ತಿದ್ದಿರಂತ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ<ref>Lentz et al. (2008) [http://www.pnas.org/content/105/17/6232.full.pdf. PNAS.]</ref>.ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡವನ್ನು [[ಯುರೋಪ್]]ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಕ್ಕಪಕ್ಕಪ್ರಾಂತ್ಯಗಲಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣಹೊಂದಿದೆ.<ref>http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=57</ref>.ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗಿಡ ಏಕವಾರ್ಷಿಕಗಿಡ.ಇಗೆ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಲಹಾರು ರಕ ಸಂಕರ ತಳಿಗಳಿವೆ.ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.ಇಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಾಹಳ ದೇಶಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಯಿರನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಮಾಡುತ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
==ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಸರು<ref name="sun">SEA HandBook-2009,by The Solvent Extractors' Association of India</ref><ref>http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Sunflower.html</ref>==
*[[ಹಿಂದಿ]],[[ಒರಿಯ]]=ಸೂರಜ್ ಮುಖಿ(Surajmukhi)(सूरजमुखी)
*[[ಮಣಿಪುರ]]=(Numitlei)
===ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಸಾಗುಮಾಡುವದೇಶಗಳು===
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.[[ರಷ್ಯಾ]]ದೇಶ ಪ್ರಧಮದಲ್ಲಿದೆಪ್ರಧಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಇನ್ನುಇನ್ನೂ [[ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ]],[[ಬಲ್ಗೆರಿಯಾ]],[[ದಕ್ಷಿಣ]] [[ಅಮೆರಿಕ]],[[ಚೈನಾ]] ಮತ್ತು ಭಾರತದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಫಯುರನ್ನು ಬೇಳಸುತ್ತಾರೆ.
===ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಾಗು ಮಾಡಿತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳು===
ಭಾರತದಲ್ಲಿ [[ಕರ್ನಾಟಕ]]ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಯಿರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.
===ಸಾಗುವಳಿ===
ಎಲ್ಲಾತರಹ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿಬೆಳೆಯುತ್ತದೆನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣಿನನೆಲಗಳುಒಳ್ಳೆವುಕಪ್ಪುಮಣ್ಣಿನ ನೆಲಗಳು ಒಳ್ಳೆವು.ಬಿತ್ತುವಸಮಯದಿಂದಬಿತ್ತುವ ಸಮಯದಿಂದ ಅಂಕುರ ಬರುವತನಕೆಬರುವ ತನಕೆ ತಂಪು ಹವೆಯಳತೆ ಬೇಕು.ಬೆಳೆಯುವುದು ಮೊದಲಾಗಿದನಿಂದ ಹೂವುಬಿಟ್ಟುವವರಗೆಹೂವು ಬಿಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚನಿ ಹವಯಳತೆ ಇರಬೇಕು.ಭೂಮಿಯ P<sup>H</sup> 6.5-8.0 ತನಕೆ ಇರಬೇಕು.ಫಯಿರ್ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯಕಾಲ ೯೦-೧೧೦ ದಿನಗಳು.ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರುಗೆ ಫಸಲು ೧೨೦೦-೧೫೦೦ ಕಿಲೋಗಳು ಬರುತ್ತದೆ.ವಿತ್ತನ ದೀರ್ಘಆಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಬೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಗೇಬೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ,ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂಚುಗಳು ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.ವಿತ್ತನವನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿಯು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.ವಿತ್ತನದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ,ಪ್ರೋಟಿನ್,ನಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕಸ್ಟು ಇವೆ.
 
'''ವಿತ್ತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪದಾರ್ಥಗಳು'''<ref name="sun"/>
|}
===ಎಣ್ಣೆ-ಉತ್ಪಾದನೆ===
ವಿತ್ತನದಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.ಒಂದು ತರಹಾದಲ್ಲಿತರಹದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರು ಎಣ್ಣೆಯಂತ್ರಗಳ್ಲಲಿ ನಡಿಸಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ೬-೧೦% ವರಗೆವರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಉಳಿದಿರುತ್ತದೆಎಣ್ಣೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೇನು ಅನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವೆಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನುತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದು ತರಹದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಎಕ್ಸುಟ್ರೂಡರು ಯನ್ನುಯನ್ನುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿಹಾಕಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೂಡಿಯಾಗಿ ತಯಾರುಮಾಡಿಮಾಡಿ,ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರು.ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡೆಮೆಇದ್ದರೆಕಡೆಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇಬಿ ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರುಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದರು.ವಿತ್ತನಮೇಲಿದ್ದ ಹೋಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದು,ಇಲ್ಲವೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಕರ್ಷಿಂಗ್ ಮಾಡೆದರು.
===ಎಣ್ಣೆಯ ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮಗಳು-ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ವಿವರಣ===
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಹಾರು ಮಿಶ್ರತಳಿ ಯುರುವದಕಾರಣಇರುವದಕಾರಣ,ಅವುಬೆಳೆದಿದಅವು ಬೆಳೆದಿದ ನೆಲಸ್ವಭಾವ,ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬೆರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಶೇಕಡೆಶೇಕಡ ಒಂದೇ ತರಹಾತರಹ ಇರುವದಿಲ್ಲ.ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.ಅದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ,ಆಯೋಡಿನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಳ್ಲಿಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಃಹಿಡಬಹುದು.ಕಳಗೆಕೆಳಗೆ ಅಂತಾ ಮೂರುತರಹಾ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
'''ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮಗಳು '''<ref>http://www.sunflowernsa.com/uploads/resources/51/warner_.pdf/
{|class="wikitable"
|-style="background:indigo; color:white" align="center"
|ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮ||ಸೂತ್ಯಕಾಂತಿಸಾಧಾರಣ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ -ಸರಾಸರಿ||ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿ ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಉಳ್ಳ ಎಣ್ಣೆ ||ಹೆಚ್ಚು ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ
|-
|ಸಾಂದ್ರತೆ25<sup>0</sup>C/20<sup>0</sup>C ||0.910-0.923||0.914||0.909-0.915(25<sup>0</sup>C)
IFST, BCSIR, Dhaka-1205, Bangladesh</ref>
 
ಬೆಳೆಸಿದ ಸಂಕರತಳೆಸಂಕರ ತಳೆ,ನೆಲ,ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಸಾಯನಿಕ್ ಎರುಬು ಗಳಎರುಬುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ನಿಷ್ಫತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವತೊರುಸ್ತದೆಪ್ರಭಾವ ತೊರುಸ್ತದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ೧೯-೪೪%,ಮತ್ತು ಲಿನೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ೪೦-೭೫% ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾಆ ತರಹದ ಒಂದುತರಹಾಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಗೆಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
{| class="wikitable"
|-style="background:green; color:yellow;" align="centre"
|ಲಿನೊಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ(C18:3)||0.12±0.09
|}
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಳ(ಎರಡು)ದ್ವಿಬಂಧವುಳ್ಲ ಲಿನೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ೪೦-೭೦% ವರಗೆ ಇದ್ದಕಾರಣಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಒಳ್ಳೆಆಡುಗೆಒಳ್ಳೆ ಆಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ.ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ೧೦%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವದಿಲ್ಲಹೆಚ್ಚು ಇರುವದಿಲ್ಲ.
 
'''ವಿವಿಧ ತರಹತರಹದ ಸಂಕರತಳೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ-ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳನಿಷ್ಫತಿ'''<ref name="sun"/>
{|class="wikitable"
|-style="background:red; color:white" align="center"
೧೪,೯೨೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/371940" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ