"ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
[[File:Extração de óleo de girassol ECIRTEC SP.jpg|thumb|right|200px|ಹಿಂಡಿ]]
[[File:Taisugar Sunflower Oil 2L 2011-03-21.jpg|thumb|right|200px|ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ]]
'''ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು''' ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದಿಂದ ತೆಗಿಯದರುತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಆಹಾರಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಣ್ಣೆ.ಅಡೆಗೆಮಾಡುವದಲ್ಲಿಅಡುಗೆಮಾಡುವದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೊಗ್ಯವಾಡಯೊಗ್ಯವಾದ ತೈಲ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡ ಏಕವಾರ್ಷಿಕಗೀಡಏಕವಾರ್ಷಿಕಗಿಡ.ಈಗಿಡವನ್ನುಈ ಗಿಡವನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುವಬೀಜಕ್ಕಾಗಿಬೆಳಸೆದರುಬೀಜಕ್ಕಾಗಿಬೆಳಸೆದರು.ಇದು ಸಸ್ಯಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ''ಅಸ್ಟರೇಸಿ''(sateraceae)ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಸೇರಿದ ಸಸ್ಯ.ಸಸ್ಯದ ವೃಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಸರು ''ಹೆಲಿಯಂಥಸ್ ಅನ್ನೂಸ್''(helianthus annus).ಈ ಗಿಡದ ಹುಟ್ಟುಸ್ಥಾನ [[ಅಮೆರಿಕ]]<ref>Blackman et al. (2011) [http://www.pnas.org/content/108/34/14360.full]. PNAS.</ref>.೫ಸಾವಿರವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ೫ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾದಲಾಗಿದೆಗೊತ್ತುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಕೀ.ಪೂ.2600ಸಮಯಕ್ಕೆ [[ಮೆಕ್ಸಿಕೋ]] ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಳಸುತ್ತಿದ್ದರಂತಬೇಳಸುತ್ತಿದ್ದಿರಂತ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ<ref>Lentz et al. (2008) [http://www.pnas.org/content/105/17/6232.full.pdf. PNAS.]</ref>.ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡವನ್ನು [[ಯುರೋಪ್]] ಗೆ ತಂದಿದರುತಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅಕ್ಕಡೆಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಳಸಲಾಗಿಬೆಳೆಸಲಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಕ್ಕಪಕ್ಕಪ್ರಾಂತ್ಯಗಲಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣಹೊಂದಿದೆ.<ref>http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=57</ref>.ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗಿಡ ಏಕವಾರ್ಷಿಕಗಿಡ.ಇಗೆ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಲಹಾರು ರಕ ಸಂಕರತಳಿಗಳಿವೆಸಂಕರ ತಳಿಗಳಿವೆ.ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನವಿತ್ತನವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.ಇಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಾಳದೇಶಗಳುಬಾಹಳ ಎಣ್ನೆದೇಶಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಫಯಿರನ್ನುಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಯಿರನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಮಾಡಿತಾಯಿದಾರೆಸಾಗುವಳಿಮಾಡುತ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
==ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಸರು<ref name="sun">SEA HandBook-2009,by The Solvent Extractors' Association of India</ref><ref>http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Sunflower.html</ref>==
*[[ಹಿಂದಿ]],[[ಒರಿಯ]]=ಸೂರಜ್ ಮುಖಿ(Surajmukhi)(सूरजमुखी)
*[[ಮಣಿಪುರ]]=(Numitlei)
===ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಸಾಗುಮಾಡುವದೇಶಗಳು===
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇಗೆಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ರಷ್ಯಾದೇಶ[[ರಷ್ಯಾ]]ದೇಶ ಪ್ರಧಮದಲ್ಲಿದೆ.ಇನ್ನು [[ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ]],[[ಬಲ್ಗೆರಿಯಾ]],ದಕ್ಷಿಣಾಮೆರಿಕ[[ದಕ್ಷಿಣ]] [[ಅಮೆರಿಕ]],[[ಚೈನಾ]] ಮತ್ತು ಭಾರತದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಫಯುರನ್ನು ಬೇಳಸುತ್ತಾರೆ.
===ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಾಗು ಮಾಡಿತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳು===
ಭಾರತದಲ್ಲಿ [[ಕರ್ನಾಟಕ]]ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಯಿರನ್ನು ಬೇಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.
===ಸಾಗುವಳಿ===
ಎಲ್ಲಾತರಹ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿಬೆಳಯುತ್ತದೆನೆಲಗಳಲ್ಲಿಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣಿನನೆಲಗಳುಒಳ್ಳೆವು.ಬಿರ್ರುವಸಮದಿಂದಬಿತ್ತುವಸಮಯದಿಂದ ಅಂಕುರಬರುವತನಕೆಅಂಕುರ ಬರುವತನಕೆ ತಂಪು ಹವೆಯಳತೆಬೇಕುಹವೆಯಳತೆ ಬೇಕು.ಬೇಳಯುವುದುಬೆಳೆಯುವುದು ಮೊದಲಾಗಿದನಿಂದ ಗೂವುಬಿಟ್ಟುವವರಗೆಹೂವುಬಿಟ್ಟುವವರಗೆ ಬೆಚ್ಚನಿ ಹವಯಳತೆಇಅರಬೇಕುಹವಯಳತೆ ಇರಬೇಕು.ಭೂಮಿಯ P<sup>H</sup> 6.5-8.0ತನಕೆ0 ಇರಬಹುದುತನಕೆ ಇರಬೇಕು.ಫಯಿರ್ ಬೇಳಯುವಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯ ೯೦-೧೧೦ ದಿನಗಳು.ಒಂದು ಹೆಕ್ಟಾರುಗೆ ಫಸಲು ೧೨೦೦-೧೫೦೦ ಕಿಲೋಗಳು ಬರುತ್ತದೆ.ವಿತ್ತನದೀರ್ಘಆಂದಾಕಾರವಾಗಿವಿತ್ತನ ದೀರ್ಘಆಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಬೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಎರಡುಕಡೆಅಂಚುಗಳಿಚೂಪಾಗಿರುತ್ತವೆಎರಡು ಕಡೆ ಅಂಚುಗಳು ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.ವಿತ್ತನವನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿಯು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.ವಿತ್ತನದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ,ಪ್ರೋಟಿನ್,ನಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳುಸಾಕಸ್ಟುಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕಸ್ಟು ಇವೆ.
 
'''ವಿತ್ತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪದಾರ್ಥಗಳು'''<ref name="sun"/>
|}
===ಎಣ್ಣೆ-ಉತ್ಪಾದನೆ===
ವಿತ್ತನದಿಂದ ಎರಡು ತರಹರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗಿಯದರುತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.ಒಂದುತರಹಾದಲ್ಲಿಒಂದು ತರಹಾದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರು ಎಣ್ಣೆಯಂತ್ರಗಳ್ಲಲಿ ನಡಿಸಿ ತೆಗಿಯುತ್ತಾರೆತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ೬-೧೦% ವರಗೆ ಎಣ್ಣೆಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.ಇಅದನ್ನುಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೇನು ಅನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವೆ ಒಟ್ಟುಎಣ್ಣೆಯನ್ನುತೆಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನುತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದುತರಹಇನ್ನೊಂದು ಯಲ್ಲಿತರಹದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಎಕ್ಸುಟ್ರೂಡರು ಯನ್ನು ಯಂಟ್ರದಲ್ಲಿಹಾಕಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿಹಾಕಿ ಪೂಡಿಪೂಡಿಯಾಗಿ ತಯಾರುಮಾಡಿ,ಈಪುಡಿಯನ್ನುಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಕೆಕಳುಹಿಸಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ನೆಯನ್ನುಕಳುಹಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರು.ಬೀಜಚಿಕ್ಕಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡೆಮೆಇದ್ದರೆ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿದರೆ ಬೇಬಿ ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರುಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯದರುತೆಗೆದರು.ವಿತ್ತನಮೇಲಿದ್ದ ಹೋಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದು,ಇಲ್ಲವೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿತ್ತನವನುವಿತ್ತನವನ್ನು ಕರ್ಷಿಂಗ್ ಮಾಡೆದರು.
===ಎಣ್ಣೆಯ ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮಗಳು-ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ವಿವರಣ===
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಯಲ್ಲಿಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಹಾರುಮಿಶ್ರತಳಿಹಲಹಾರು ಮಿಶ್ರತಳಿ ಯುರುವದಕಾರಣ,ಅವುಬೇಳದನೆಲಸ್ವಾಭಾವಅವುಬೆಳೆದಿದ ನೆಲಸ್ವಭಾವ,ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಸಾಯನಿಕ ಎರುಬುಲಕಾರಣವಾಗಿಗೊಬ್ಬೆರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಶೇಕಡೆ ಒಂದೇತರಹಾಒಂದೇ ತರಹಾ ಇರುವದಿಲ್ಲ.ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸೈರುತ್ತದೆವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.ಅದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ,ಆಯೋಡಿನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಳ್ಲಿ ವ್ತತ್ಯಾಸವನ್ನುವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಃಹಿಡಬಹುದು..ಕೇಳಗೆಅಂತಾಕಳಗೆ ಅಂತಾ ಮೂರುತರಹಾ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
'''ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮಗಳು '''<ref>http://www.sunflowernsa.com/uploads/resources/51/warner_.pdf/
IFST, BCSIR, Dhaka-1205, Bangladesh</ref>
 
ಬೆಳಸಿದಬೆಳೆಸಿದ ಸಂಕರತಳೆ,ನೆಲ,ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಸಾಯನಿಕ್ ಎರುಬು ಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ನಿಷ್ಫತ್ತಿಮೇಲೆಪ್ರಭಾವತೊರುಸ್ತದೆನಿಷ್ಫತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವತೊರುಸ್ತದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ೧೯ಆಮ್ಲ ೧೯-೪೪%,ಮತ್ತು ಲಿನೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ೪೦-೭೫% ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಒಂದುತರಹಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಗೆಕೊಡಲಾಗಿದೆಕೇಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
{| class="wikitable"
|-style="background:green; color:yellow;" align="centre"
|ಲಿನೊಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ(C18:3)||0.12±0.09
|}
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಳ(ಎರಡು)ದ್ವಿಬಂಧವುಳ್ಲ ಲಿನೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ೪೦-೭೦% ವರಗೆ ಇದ್ದಕಾರಣ ಇದು ಒಳ್ಳೆಆಡಿಗೆಒಳ್ಳೆಆಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ.ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು೧೦ಆಮ್ಲಗಳು ೧೦%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವದಿಲ್ಲ.
 
ಆಡಿಗೆ'''ವಿವಿಧ ತರಹ ಸಂಕರತಳೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ-ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳನಿಷ್ಫತಿ'''<ref name="sun"/>
{|class="wikitable"
|-style="background:red; color:white" align="center"
 
===ಎಣ್ಣೆ-ಉಪಯೋಗಗಳು===
*ಅಡಿಗೆಅಡುಗೆ ಏಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಉಅಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
*ಸೌಂದರ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳು,ಲೇಪನಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮರಕ್ಷಣ ದ್ರವಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
 
೧೪,೯೨೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/369965" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ