"ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
===ಎಣ್ಣೆ-ಉತ್ಪಾದನೆ===
ವಿತ್ತನದಿಂದ ಎರಡು ತರಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗಿಯದರು.ಒಂದುತರಹಾದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರು ಎಣ್ಣೆಯಂತ್ರಗಳ್ಲಲಿ ನಡಿಸಿ ತೆಗಿಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ೬-೧೦% ವರಗೆ ಎಣ್ಣೆಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.ಇಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೇನು ಅನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟುಎಣ್ಣೆಯನ್ನುತೆಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದುತರಹ ಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಎಕ್ಸುಟ್ರೂಡರು ಯನ್ನು ಯಂಟ್ರದಲ್ಲಿಹಾಕಿ ಪೂಡಿ ತಯಾರುಮಾಡಿ,ಈಪುಡಿಯನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಕೆಕಳುಹಿಸಿ ಎಣ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರು.ಬೀಜಚಿಕ್ಕ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿದರೆ ಬೇಬಿ ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರುಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯದರು.ವಿತ್ತನಮೇಲಿದ್ದ ಹೋಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದು,ಇಲ್ಲವೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿತ್ತನವನು ಕರ್ಷಿಂಗ್ ಮಾಡೆದರು.
===ಎಣ್ಣೆಯ ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮಗಳು-ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬುಆಮ್ಲಗಳಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ವಿವರಣ===
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಲಹಾರುಮಿಶ್ರತಳಿ ಯುರುವದಕಾರಣ,ಅವುಬೇಳದನೆಲಸ್ವಾಭಾವ,ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಸಾಯನಿಕ ಎರುಬುಲಕಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಶೇಕಡೆ ಒಂದೇತರಹಾ ಇರುವದಿಲ್ಲ.ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸೈರುತ್ತದೆ.ಅದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ,ಆಯೋಡಿನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಳ್ಲಿ ವ್ತತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಃಹಿಡಬಹುದು..ಕೇಳಗೆಅಂತಾ ಮೂರುತರಹಾ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
{|class="wikitable"
|-style="background:indigo; color:white" align="center"
|ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮ||ಸೂತ್ಯಕಾಂತಿ -ಸರಾಸರಿ||ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿ ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲೌಳ್ಳಆಮ್ಲ ಉಳ್ಳ ಎಣ್ಣೆ ||ಹೆಚ್ಚು ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ
|-
|ಸಾಂದ್ರತೆ25<sup>0</sup>C/20<sup>0</sup>C ||0.910-0.923||0.914||0.909-0.915(25<sup>0</sup>C)
IFST, BCSIR, Dhaka-1205, Bangladesh</ref>
 
ಬೆಳಸಿದ ಸಂಕರತಳೆ,ನೆಲ,ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಸಾಯನಿಕ್ ಎರುಬು ಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬುಆಮ್ಲಗಳಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ನಿಷ್ಫತ್ತಿಮೇಲೆಪ್ರಭಾವತೊರುಸ್ತದೆ.ಭಾರಯದಲ್ಲಿಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ೧೯-೪೪%,ಮತ್ತು ಲಿನೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ೪೦-೭೫% ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಒಂದುತರಹಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದ ಕೊಬ್ಬುಆಮ್ಲಗಳಪಟ್ಟಿಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಗೆಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
{| class="wikitable"
|-style="background:green; color:yellow;" align="centre"
|ಕೊಬ್ಬುಆಮ್ಲಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ||ಶೆಕಡೆ
|-
|ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ( C16:0)||6.52±1.75
೧೪,೯೨೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/369356" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ