"ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Jump to navigation Jump to search
ವಿತ್ತನದಿಂದ ಎರಡು ತರಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗಿಯದರು.ಒಂದುತರಹಾದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರು ಎಣ್ಣೆಯಂತ್ರಗಳ್ಲಲಿ ನಡಿಸಿ ತೆಗಿಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ೬-೧೦% ವರಗೆ ಎಣ್ಣೆಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.ಇಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೇನು ಅನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟುಎಣ್ಣೆಯನ್ನುತೆಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದುತರಹ ಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ತನವನ್ನು ಎಕ್ಸುಟ್ರೂಡರು ಯನ್ನು ಯಂಟ್ರದಲ್ಲಿಹಾಕಿ ಪೂಡಿ ತಯಾರುಮಾಡಿ,ಈಪುಡಿಯನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಕೆಕಳುಹಿಸಿ ಎಣ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರು.ಬೀಜಚಿಕ್ಕ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿದರೆ ಬೇಬಿ ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರುಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯದರು.ವಿತ್ತನಮೇಲಿದ್ದ ಹೋಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದು,ಇಲ್ಲವೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿತ್ತನವನು ಕರ್ಷಿಂಗ್ ಮಾಡೆದರು.
===ಎಣ್ಣೆಯ ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮಗಳು-ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬುಆಮ್ಲಗಳ ವಿವರಣ===
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಲಹಾರುಮಿಶ್ರತಳಿ ಯುರುವದಕಾರಣ,ಅವುಬೇಳದನೆಲಸ್ವಾಭಾವ,ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಸಾಯನಿಕ ಎರುಬುಲಕಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬುಆಮ್ಲಗಳಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಶೇಕಡೆ ಒಂದೇತರಹಾ ಇರುವದಿಲ್ಲ.ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸೈರುತ್ತದೆ.ಅದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ,ಆಯೋಡಿನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಳ್ಲಿ ವ್ತತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಃಇದಬಹುದುಕಂಡುಃಹಿಡಬಹುದು..ಕೇಳಗೆಅಂತಾ ಮೂರುತರಹಾ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
'''ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಭೌತಿಕ ಧರ್ಮಗಳು '''<ref>http://www.sunflowernsa.com/uploads/resources/51/warner_.pdf/
|ಲಿನೊಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ(C18:3)||0.12±0.09
|}
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಳ(ಎರಡು)ದ್ವಿಬಂಧವುಳ್ಲ ಲಿನೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ೪೦-೭೦% ವರಗೆ ಇದ್ದಕಾರಣ ಇದು ಒಳ್ಳೆಆಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ.ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಆಮ್ಲಗಳು೧೦ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು೧೦%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವದಿಲ್ಲ.
 
ಆಡಿಗೆ'''ವಿವಿಧ ತರಹ ಸಂಕರತಳೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ-ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬುಆಮ್ಲಗಳನಿಷ್ಫತಿಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳನಿಷ್ಫತಿ'''<ref name="sun"/>
{|class="wikitable"
|-style="background:red; color:white" align="center"
|ಸರಾಸರಿ||5.9||5.8||44.0||44.3
|}
 
===ಎಣ್ಣೆ-ಉಪಯೋಗಗಳು===
*ಅಡಿಗೆ ಏಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಉಅಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
೧೪,೯೨೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/369355" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ