ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜರಾಯು (ಪ್ಲಸೆಂಟ್): ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ