ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

[ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಚರ್ಚಾಪುಟವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ]

ಹಿನ್ನೆಲೆ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಲೇಖನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತ ಲೇಖಕರು ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.

ತಿಂಗಳ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩ ರಿಂದ ಇದು ತನಕ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ತಿಂಗಳು ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುಟ
೨೦೧೩ ಎಪ್ರಿಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಎಪ್ರಿಲ್
೨೦೧೩ ಮೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಮೇ
೨೦೧೩ ಜೂನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಜೂನ್
೨೦೧೩ ಜುಲೈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಜುಲೈ
೨೦೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಆಗಸ್ಟ್
೨೦೧೩ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್
೨೦೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್
೨೦೧೩ ನವಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ನವಂಬರ್
೨೦೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್
೨೦೧೪ ಜನವರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಜನವರಿ
೨೦೧೪ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಫೆಬ್ರವರಿ
೨೦೧೪ ಮಾರ್ಚ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಮಾರ್ಚ್
೨೦೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್
೨೦೧೪ ಮೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಮೇ
೨೦೧೪ ಜೂನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಜೂನ್
೨೦೧೪ ಜುಲೈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಜುಲೈ
೨೦೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಆಗಸ್ಟ್
೨೦೧೪ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್
೨೦೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್
೨೦೧೪ ನವಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ನವಂಬರ್
೨೦೧೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಡಿಸೆಂಬರ್
೨೦೧೫ ಜನವರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಜನವರಿ
೨೦೧೫ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಫೆಬ್ರವರಿ
೨೦೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಮಾರ್ಚ್
೨೦೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್
೨೦೧೫ ಸೆಪ್ಟ್ಣಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
೨೦೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್

ಬಳಕೆದಾರ ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಪಾದಕರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳ ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಳೆಕದಾರ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುಟ
Rahulkumar555 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು_ಪುಟಗಳು/Rahulkumar555
Suhph ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Suhph
Vishwanatha Badikana ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Vishwanatha Badikana
Akashbalakrishna ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Akashbalakrishna
Kishorechan ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Kishorechan
Bhimappa Shivappa Badakannavara ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Bhimappa Shivappa Badakannavara
Gnaneswaratn ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Gnaneswaratn
Lahariyaniyathi ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Lahariyaniyathi
Vikashegde ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Vikashegde
Dr.K.Soubhagyavathi ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Dr.K.Soubhagyavathi
Bschandrasgr ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Bschandrasgr
VASANTH S.N ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/VASANTH S.N
Rangakuvara ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Rangakuvara
Radhatanaya ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Radhatanaya
Omshivaprakash ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Omshivaprakash

ವಿಧಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧) ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಟ ೨೦೦೦ ಬೈಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ವಿಕಿ ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ೨) ಈ ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು.

ಅನುಮೋದಿಸುವವರು
  1. Lahariyaniyathi (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೫೯, ೩೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ (UTC)[reply]
  2. Palagiri (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೩೦, ೧ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)[reply]
  3. Pavanaja (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೧, ೨೦ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)[reply]
  4. Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೩೧, ೨೯ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)[reply]
ವಿರೋಧಿಸುವವರು:


ತಟಸ್ಥ: