ಮೋಸೆಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಹೀಬ್ರೂ ಬೈಬಲ್, ಕುರಾನ್, ಮತ್ತು ಬಹಾಯಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸೆಸ್ ಎಂಬುವವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ, ನ್ಯಾಯವಿಧಾಯಕ, ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ. ಅವರು ಜುದಾಯಿಸಂ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾದಿ; ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾದಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸೆಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಕಥೆ ನಿಖರತೆಯು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರ ನಡುವೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ.ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬಯಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಚಿನ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನನ್ ಹೀಬ್ರೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಮೊಸೆಸ್ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಪ್ರಕಾರ,ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಸೆಸ್ ಜನಿಸಿದರು. ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಫೇರೋ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಫರೋಹನ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ನವಜಾತ ಹೀಬ್ರೂ ಹುಡುಗರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಬಂದಾಗ ಮೋಶೆಯ ಹೀಬ್ರೂ ತಾಯಿ ಮೊಸೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿರಿಸಿತು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಲು ಬಿಟ್ಟರು. ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಫೇರೋನ ಮಗಳು ಮೀಯಲು ಬಂದಾಗ ಈ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ ವಂಶಕ್ಕೆ ದತ್ತುಕೊಂಡಲು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗುಲಾಮ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಮಿದ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ "ಬರೆಯುವ ಪೊದೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಎದುರಿಸಿದರು. ದೇವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಮೋಸೆಸ್ನನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಕದನದ ನಂತರ ಮೊಸೆಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ತಂದರು ಹೀಬ್ರೂ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ, ಮೋಸೆಸ್ಸಿನ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಎಕ್ಸೋಡಸ್, ಲೆವಿಟಿಕಸ್, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಯೂಟರೋನಮಿ ಇವೆ.ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಸೆಸ್ ಅಂರಾಮನ ಮಗ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೇವಿಯನಾದ ಅಂರಾಮ ಪಂಗಡದ ಸದಸ್ಯ,. ಜಾಕೋಬ್ ವಂಶಸ್ಥರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಜೊಛೀಬೆಡ್ ಮೋಸೆಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕ, ಮಿರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಣ್ಣ, ಆರನ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ 46:11 ಪ್ರಕಾರ, ಅಂರಾಮನ ತಂದೆ ಕೆಹಥ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಲಸೆ ಬಂದರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೋಸೆಸ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಫೇರೋ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷ ಹೀಬ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ನದಿ ನೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಜೊಛೀಬೆಡ್, ಲೇವಿಯನಾದ ಅಂರಾಮ್ ಪತ್ನಿ, ಜನಿಸಿದ ಮಗನನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮರೆಮಾಚುವಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಳು. ಅವಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರಿಂದದ ಕಾಪಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೈಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ಮೋಸೆಸ್ 'ಸಹೋದರಿ ಮಿರಿಯಮ್ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಥೆರಮೆಥುಸ್ ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆ ನಂತರ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ರಾಜ ವಂಶಕ್ಕೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮಿರಿಯಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೀಬ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆ ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೀರ ಎಂಬುದನ್ನು ಫರೋಹನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೊಛೀಬೆಡ್ ಮಗುವಿನ ದಾದಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮೋಸೆಸ್ ಬೆಳೆದು ಫರೋಹನ ಮಗಳು ತರಲಾಯಿತು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಫರೋನ ಸಹೋದರನಾದ. ಮೋಸೆಸ್ ಫೇರೋ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಿರಿಯನು ಹಾಗು ಫೇರೋನ ರಕತ್ ಸಂಭಂದದವನಲ್ಲ. ಮೋಸೆಸ್ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಈಜಿಪ್ಟರು ಹೀಬ್ರೂ ಜನರನ್ನು ಕಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಮೋಸೆಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೋಸೆಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಫರೋನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೋಸೆಸ್&oldid=1160203" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ