ಭಾರತೀಯರ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಇದು ಲೇಖನವಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪಟ್ಟಿ. ಅದೂ ಅಪೂರ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ


'ಭಾರತೀಯರ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ' A list of caste

 1. *"ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲ" (Ancient God's of universe belongs to Indian civilization)
 2. *ಕೃಷ್ಣ ರಾಜು (ಮೈಲಾರ ಅರಸರು)
 3. *ಗೊಲ್ಲ ರಾಜು (Ancient kings of India)
 4. *ಎಲ್ಲ ರಾಜು (ಸವದತ್ತಿ ಅರಸರು)
 5. *ಹಂದಿ ಗೊಲ್ಲ (vijayanagara empire)
 6. *ಭುಇಯರ್ / ಭುಯಿಅರ್ (ಹಿಂದೂ ಜುಳಹ ,ಭೈಯರ್ ಜುಳಹ, ಕಬೀರ್ ಪಂತಿ, ಕೋರಿ, ಕೋಲಿ)
 7.  :ಮಲ
 8. ಮಾದಿಗ
 9. *ಅದಿ ದ್ರಾವಿಡ
 10. ಅರುನ್ಥಥಿಯರ್
 11. ಚಕ್ಕಿಲಿ
 12. ಪರಯ್ಯ
 13. *ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ
 14. *ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಥವಾ ರಜಪುತ್ಸ್
 15. *ಅಹಿರ್ಸ್ | ಅಭಿರಸ್
 16.  :ಧನ್ಗರ್
 17. *ಧೋಬಿ
 18. *ಸಿನಿ
 19. *ಸ್ಳಥಿಯ
 20. *ಕಂಬೋಜ್ | ಕಂಬೋಜಸ್ | ಕಂಬೋಹ್ (Descendants of ancient Kambojas--an Indo-Aryan tribe having Indian and Iranian affinities)
 21. *ಖಾಶ್ | ಖಾಸಸ್
 22. *ಪಹ್ಲಾವ್
 23. *ಯಾದವಸ್| ಯದವಾಸ್
 24. *ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ | ವಳಿಯ | ಪುಲ್ | ಕಲಾಲ್
 25. *ಅರೀನ್
 26. *ಅರೋರ
 27.  :ಗೆರ
 28. *ಆರ್ಯ ವಶ್ಯ
 29. *ಅವನ್
 30. *ಬಹಿ
 31. *ಬಲಿಜ ನಾಯ್ಡು
 32. *ಬೊಯರ್ ಜಾತಿ
 33.  :ಬೊಯರ್ /ಬೋಯ /ಬಾಯನ್
 34.  :ಬೋಯ ನಾಯ್ಡು /ಬೋಯ ನಾಯಕ್
 35.  :ತಲ್ವಾರ್ ಬೋಯ /ತಲಯಾರಿ ಬೋಯ /ತಲಾರಿ ಬೋಯ
 36.  :ನಾಯಕ
 37.  :ಬೋಯ ಪಲೆಗರ್/ಬೋಯ ಪಲೈಗರರ್
 38. *ಬನಿಯ
 39.  :ಅಗರ್ವಾಲ್
 40.  :ಬರ್ನ್ವಾಲ್
 41.  :ಗರ್ಗ್
 42.  :ಗುಪ್ತ
 43.  :ಭುರ್ಜಿ/ ಭರ್ಭುನ್ಜ (ಹಿಂದೂ) /ಬ್ಹೊಜ್ವಾಲ್/ಭುಜ್
 44.  :ಸಾಹು ವೈಶ್ಯ
 45.  :ಮಹುರಿ
 46.  :ಮಹೇಶ್ವರಿ
 47. *ರಜ್ಬ್ಹರ್
 48. *ಬಹ್ತಿ ಜಾತಿ
 49. *ಬುರಯಾಸ್
 50. *ಭಂಡಾರಿ
 51. *ಭಾಟಿಯಾ
 52. *ಬಿಲ್ಲವ
 53. *ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 54.  :ಸಮರ್ಥ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 55. -ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮರ್ಥ (ಅದ್ವೈತಿಕ್) ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 56.  :ಕರ್ಥಿಚ್ಕ್
 57. -ಅಯ್ಯರ್
 58. -ವೈದಿಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 59. ---ವೈದಿಕಿ ಕಸಳನದು
 60. ---ವೈದಿಕಿ ಮುಳುಕನದು
 61. ---ವೈದಿಕಿ ವೆಳನದು
 62. ---ವೈದಿಕಿ ವೆಗಿನದು
 63. ---ವೈದಿಕಿ ತೆಳನ್ಗಣ್ಯ
 64. --ನಮ್ಬೂಥಿರಿ
 65. --ಬದಗನದು
 66. --ಹೊಯ್ಸಳ ಕರ್ನಾಟಕ
 67. --ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 68. --ಹವ್ಯಕ
 69. --ಶಿವಳ್ಳಿ ಮರ್ತ ಬಹ್ಮಿನ್ಸ್
 70. --ಕೊಟಿ ಬಹ್ಮಿನ್ಸ್
 71. --ಬಬ್ಬೂರ್ ಕಮ್ಮೆ
 72. --ಅಮ್ಬಳವಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 73. --ಅರುವೆಲ ನಿಯೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 74. -ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸಮರ್ಥ (ಅದ್ವೈತಿಕ್) Brahmins
 75. --ಕರ್ಹದೆ
 76. --ದೇಶಸ್ಥ
 77. --ಚಿತ್ಪಾವನ ಅಥವಾ ಕೊಂಕನಸ್ಥ ಅಥವಾ ಅವನ್
 78. --ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ದೇವ್ರುಖೆ Brahmins
 79. -ಸರೋಳ ಹ್ಮಿನ್ಸ್
 80. --ಹತ್ವಲ್
 81. -ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins
 82. --ಗುಡ್ ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins
 83. --ಚಿತ್ರಪುರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins
 84. -ದೈವದ್ನ್ಯ
 85.  :ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ
 86.  :ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 87. -ವಾದಗಳಿ
 88. -ತೆನ್ಗಲೈ
 89. -ಹೆಬ್ಬಾರ್
 90. -ಮೈಸೂರ್
 91. -ಮಂಡ್ಯಂ
 92.  :ಮಧ್ವ ಅಥವಾ ದ್ವೈತಿಕ್ Brahmins
 93. -ಮಧ್ವ ದೇಶಸ್ತ
 94. -ಶಿವಳ್ಳಿ ಮಧ್ವ Brahmin
 95. -ಮಧ್ವ ಕನ್ನಡ Brahmins
 96. -ತೆಲುಗು ಮಧ್ವ Brahmin
 97.  :ಅನವಿಲ್ Brahmin
 98.  :ಭುಮಿಹರ್ Brahmin
 99.  :ತ್ಯಾಗಿ Brahmin
 100.  :ಆದಿಚ್ಯ Brahmin
 101.  :ಮೈಥಿಲ್ Brahmin
 102.  :ಬೆಂಗಾಲಿ Brahmin
 103.  :ಬೆಂಗಾಲಿ ವೈಡ್ Brahmin
 104.  :ಕನ್ಯಾಕುಬ್ಜ Brahmin
 105.  :ಶಿವಳ್ಳಿ Brahmins
 106. *ಬಂಟ
 107. *ಚಂದ್ರಸೆನಿಯ ಕಾಯಸ್ಥ ಪ್ರಭು
 108. *ಚರಣ್
 109. *ಚಮರ್| ರವಿದಸಿಯ
 110. *ಚಂಬ್ಹರ್ (ಮರಾಠಿ cobbler caste)
 111. *ಚೆತ್ತಯಾರ್
 112. *ಚ್ಹಿಂಬ
 113. *ಚುಹ್ರ
 114. *ದಲಿತ್ (outcaste)
 115. *ದೆವೆಂದ್ರರ್
 116. *ಧನ್ಗರ್
 117. *ಈಡಿಗ
 118. *ಎಜ್ಹವ
 119. *ಗೌಡ
 120. *ಗಂಗಪುತ್ರ
 121. *ಗೌನ್ದೆರ್
 122. *ಇರಾನಿ
 123. *ಜಮ್ಬವಾಸ್
 124. *ಜಾಟ್ಸ
 125. *ಜಮ್ವಾಲ್
 126. *ಕಾಪು ಜಾತಿ
 127. *ಕೊನಾರ್
 128. *ಕೋಇರ್ಯ್
 129. *ಖರ್ವರ್ ಕರಗವನ್ಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ)
 130. *ಖಂಗರ್ (ಅರ್ಕವನ್ಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ )
 131. *ಕುಮ್ಹರ್| ಪ್ರಜಾಪತಿ
 132. *ಕುಮ್ಬ್ಹರ್ ಮರಾಠಿ ಪೊಟ್ತೆರ್ ಜಾತಿ
 133. *ಕುರ್ಮಿ| ಕಂಬಿ | ಕುಂಬಿ | ಕುಂಬಿ | ಕುದುಮ್ಬಿಸ್
 134. *ಕುರಣಿ
 135. *ಕಮ್ಮಾ ಜಾತಿ
 136. *ಕಿರ್/ಕೀರ್
 137. *ಕಾಯಸ್ಥ
 138. *ಖಾತ್ರಿಸ್ | ಮಹಾಜನ್ | ಲಾಲಾ | ಶಃಸ್ (ಜಗ್ಗಿ)
 139.  :ರಜಪುತ್ಸ್
 140.  :ಲೋನಿಯ ರಾಜ್ಪುತ್
 141.  :ಲೋಧಿ ರಾಜ್ಪುತ್
 142.  :ರಜುಸ್
 143. *ಕೊಂಗು ವೆಲ್ಲಳರ್
 144. *ಕುರವರ್
 145. *ಕೋರಿ | ಕೋಲಿ (ಭುಇಯರ್, ಕಬೀರ್ ಪಂಥಿ, ಹಿಂದೂ ಜುಳಹ)
 146. *ಕುರುಬ ಗೌಡ | ಕುರುಮನ್ | ಕುರುಮ್ಬರ್ | ಕುರುಮಾರ್ | ಕುರುಂಬ | ಕುರಿಚನ್ | ಕುರುಂಬ ಗೌನ್ದೆರ್|ಹಾಲುಮತ ಗೌಡ
 147. *ಲಹೇರಿ/ಲಹಿರಿ
 148. *ಲೇವ ಪಾಟೀಲ್
 149. *ಲಬನ
 150. *ಲಿಂಗಾಯತ
 151. *ಲೋಹನ
 152. *ಲೋಹಾರ್
 153. *ಮರವರ್
 154. *ಮುದಲಯಾರ್
 155. *ಮಹಡಿಗ
 156. *ಮಾದಿಗ
 157. *ಮೊಗವೀರ
 158. *ಮದರ್
 159. *ಮಹೇರ್
 160. *ಮಹರ್ ಮೆಹ್ರಾ,ತರಲ, ಧೆಗೂ-ಮೇಗು
 161. *ಮಂಗ (ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ಜಾತಿ)
 162. *ಗಾರುಡಿ (Marathi snake charmer caste)
 163. *ಕೊಲ್ಹತಿ (ಮರಾಠಿ ಜಾತಿ
 164. *ಮಳಿ (ಫುಲ್) (ಮರಾಠಿ gardener caste)
 165. *ಮರ್ತ (ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್)
 166. *ಮಜ್ಯಭಿ
 167. *ಮೆರ್ಸ್ (ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್)
 168. *ಮಿಸ್ತ್ರಿ
 169. *ನದರ್ ಜಾತಿ
 170. *ನಾಯ್ಡು
 171. *ನಿ
 172. *ನೀರ್
 173. *ಒಂಟರಿ
 174. *ಪದ್ಮಶಲಿ
 175. *ಪರ್ಕವಕುಲಂ
 176. *ಪರೇಖ್
 177. ಪ್ರಜಾಪತಿ(ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮ್ಹರ್) Sandip Sunil PrajapatiItalic text*Pariah
 178. *ಪದಯತ್ಚಿ
 179. *ಪಲ್ಲರ್
 180. *ಪರವಾಸ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ಹರ್ ಅಥವಾ ಫೆರ್ನಂದೊಸ್
 181. *ಪಿಳ್ಳೈ
 182. *ಪುಳಯರ್
 183. *ರೈಸ್
 184. *ರೆದ್ದಯಾರ್
 185. *ಗವರ
 186. *ರೆಡ್ಡಿ
 187. *ಫೂಲ್ ಮಳಿ
 188. *ರೋರ ಅಥವಾ ರೋರ ಮರ್ತ
 189. *ಶಿವಜ್ಯೋಥಿ
 190. *ಸಾಗರ್
 191. *ಸಂಸಿ
 192. *ಸೇಖ್ರಿ
 193. *ಸೇನ್ಗುಂತ್ಹರ್
 194. *ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್
 195. *ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ
 196. *ಸೋಮ್ವನ್ಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪತಾರೆ ಪ್ರಭು
 197. *ಸೋನಾರ್ (ಮರಾಠಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಜಾತಿ)
 198. *ಸೊಂಝಾರಿ (ಮರಾಠಿ caste associated with collecting gold dust from river beds)
 199. *ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರೇ ಕತಿಕ
 200. *ಸುತ್ಹರ್ (carpenter caste in Rajasthan and Gujarat) / Sutar (Marathi carpenter caste)
 201. *ಶಿಂಪಿ (ಮರಾಠಿ ಟೆಲರ ಜಾತಿ)
 202. *ಸ್ವಕುಲ ಸಲಿ (ಮರಾಠಿ weaver caste)
 203. *ತರ್ಖಾನ್
 204. *ತೆಳಗ ನಾಯುಡು
 205. *ತೇಲಿ
 206. *ತಿಳಿ
 207. *ಸತ್ಗೊಪೆ
 208. *Bramhin
 209. *ತಿಗಳ
 210. *ತ್ವಷ್ಟ ಕನ್ಸರ್/ತಮ್ಬತ್
 211. *ವೈಶ್ಯ
 212. *ವಾಲ್ಮೀಕಿ
 213. *ವೆಳಮ
 214.  :ಕೊಪ್ಪಳ ವೆಳಮ
 215.  :ಪದ್ಮನಾಯಕ ವೆಳಮ
 216. *ವನ್ನಿಯರ್
 217. *ವಿಶ್ವಕರ್ಮ
 218. *ವೆಲ್ಲಳರ್
 219.  :ಲೋಹಾರ್
 220. *ಕನ್ನಡ ವೈಶ್ಯ
 221. *ಒಕ್ಕಲಿಗ/ವಕ್ಕಲಿಗ
 222. *ಯೆರುಕಳ
 223. *ಯಾದವ್
 224. *ಗಂಗ್ವರ್
 225. *ಗುಜ್ಜಾರ್(ಗುರ್ಜರಸ್)
 226. *ಗೊಂಧಲಿ
 227. *ಗದರಿಯ
 228. *ಕಛೇರ
 229. *ಉಪ್ಪರ
 230. *ಉನಿಯಲ್ (Brahmin jati of Garhwal)(Gotra: Kashyap and Bhardwaj)
 231. *ಘರ್ಧೋರ

[೧][೨] [೩]

ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. Bhagat, Ram B. (2006), "Census and caste enumeration: British legacy and contemporary practice in India", Genus, 62 (2): 119–134, JSTOR 29789312
 2. Anon (Journal of the Statistical Society of London) (1876), "The Census of British India of 1871–72", Journal of the Statistical Society of London, 39 (2): 411–416, JSTOR 2339124 https://www.jstor.org/stable/2339124?seq=1#page_scan_tab_contents
 3. Census Reports 1931