ಭಾರತೀಯರ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

'ಭಾರತೀಯರ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ' A list of Indian castes:

 1. *ಕೃಷ್ಣ ಗೊಲ್ಲ : ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಏಕೈಕ ಆದಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ " ಕೃಷ್ಣ ಗೊಲ್ಲ " ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ " ಹಂದಿ ಜೋಗೀಸ್ " ಎಂಬ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ .
 2. *ಭುಇಯರ್ / ಭುಯಿಅರ್ (ಹಿಂದೂ ಜುಳಹ ,ಭೈಯರ್ ಜುಳಹ, ಕಬೀರ್ ಪಂತಿ, ಕೋರಿ, ಕೋಲಿ)
 3.  :ಮಲ
 4. ಮಾದಿಗ
 5. *ಅದಿ ದ್ರಾವಿಡ
 6. ಅರುನ್ಥಥಿಯರ್
 7. ಚಕ್ಕಿಲಿ
 8. ಪರಯ್ಯ
 9. *ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ
 10. *ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಥವಾ ರಜಪುತ್ಸ್
 11. *ಅಹಿರ್ಸ್ | ಅಭಿರಸ್
 12.  :ಧನ್ಗರ್
 13. *ಧೋಬಿ
 14. *ಸಿನಿ
 15. *ಸ್ಳಥಿಯ
 16. *ಕಂಬೋಜ್ | ಕಂಬೋಜಸ್ | ಕಂಬೋಹ್ (Descendants of ancient Kambojas--an Indo-Aryan tribe having Indian and Iranian affinities)
 17. *ಖಾಶ್ | ಖಾಸಸ್
 18. *ಪಹ್ಲಾವ್
 19. *ಯಾದವಸ್| ಯದವಾಸ್
 20. *ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ | ವಳಿಯ | ಪುಲ್ | ಕಲಾಲ್
 21. *ಅರೀನ್
 22. *ಅರೋರ
 23.  :ಗೆರ
 24. *ಆರ್ಯ ವಶ್ಯ
 25. *ಅವನ್
 26. *ಬಹಿ
 27. *ಬಲಿಜ ನಾಯ್ಡು
 28. *ಬೊಯರ್ ಜಾತಿ
 29.  :ಬೊಯರ್ /ಬೋಯ /ಬಾಯನ್
 30.  :ಬೋಯ ನಾಯ್ಡು /ಬೋಯ ನಾಯಕ್
 31.  :ತಲ್ವಾರ್ ಬೋಯ /ತಲಯಾರಿ ಬೋಯ /ತಲಾರಿ ಬೋಯ
 32.  :ನಾಯಕ
 33.  :ಬೋಯ ಪಲೆಗರ್/ಬೋಯ ಪಲೈಗರರ್
 34. *ಬನಿಯ
 35.  :ಅಗರ್ವಾಲ್
 36.  :ಬರ್ನ್ವಾಲ್
 37.  :ಗರ್ಗ್
 38.  :ಗುಪ್ತ
 39.  :ಭುರ್ಜಿ/ ಭರ್ಭುನ್ಜ (ಹಿಂದೂ) /ಬ್ಹೊಜ್ವಾಲ್/ಭುಜ್
 40.  :ಸಾಹು ವೈಶ್ಯ
 41.  :ಮಹುರಿ
 42.  :ಮಹೇಶ್ವರಿ
 43. *ರಜ್ಬ್ಹರ್
 44. *ಬಹ್ತಿ ಜಾತಿ
 45. *ಬುರಯಾಸ್
 46. *ಭಂಡಾರಿ
 47. *ಭಾಟಿಯಾ
 48. *ಬಿಲ್ಲವ
 49. *ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 50.  :ಸಮರ್ಥ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 51. -ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮರ್ಥ (ಅದ್ವೈತಿಕ್) ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 52.  :ಕರ್ಥಿಚ್ಕ್
 53. -ಅಯ್ಯರ್
 54. -ವೈದಿಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 55. ---ವೈದಿಕಿ ಕಸಳನದು
 56. ---ವೈದಿಕಿ ಮುಳುಕನದು
 57. ---ವೈದಿಕಿ ವೆಳನದು
 58. ---ವೈದಿಕಿ ವೆಗಿನದು
 59. ---ವೈದಿಕಿ ತೆಳನ್ಗಣ್ಯ
 60. --ನಮ್ಬೂಥಿರಿ
 61. --ಬದಗನದು
 62. --ಹೊಯ್ಸಳ ಕರ್ನಾಟಕ
 63. --ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 64. --ಹವ್ಯಕ
 65. --ಶಿವಳ್ಳಿ ಮರ್ತ ಬಹ್ಮಿನ್ಸ್
 66. --ಕೊಟಿ ಬಹ್ಮಿನ್ಸ್
 67. --ಬಬ್ಬೂರ್ ಕಮ್ಮೆ
 68. --ಅಮ್ಬಳವಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 69. --ಅರುವೆಲ ನಿಯೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 70. -ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸಮರ್ಥ (ಅದ್ವೈತಿಕ್) Brahmins
 71. --ಕರ್ಹದೆ
 72. --ದೇಶಸ್ಥ
 73. --ಚಿತ್ಪಾವನ ಅಥವಾ ಕೊಂಕನಸ್ಥ ಅಥವಾ ಅವನ್
 74. --ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ದೇವ್ರುಖೆ Brahmins
 75. -ಸರೋಳ ಹ್ಮಿನ್ಸ್
 76. --ಹತ್ವಲ್
 77. -ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins
 78. --ಗುಡ್ ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins
 79. --ಚಿತ್ರಪುರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins
 80. -ದೈವದ್ನ್ಯ
 81.  :ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ
 82.  :ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್
 83. -ವಾದಗಳಿ
 84. -ತೆನ್ಗಲೈ
 85. -ಹೆಬ್ಬಾರ್
 86. -ಮೈಸೂರ್
 87. -ಮಂಡ್ಯಂ
 88.  :ಮಧ್ವ ಅಥವಾ ದ್ವೈತಿಕ್ Brahmins
 89. -ಮಧ್ವ ದೇಶಸ್ತ
 90. -ಶಿವಳ್ಳಿ ಮಧ್ವ Brahmin
 91. -ಮಧ್ವ ಕನ್ನಡ Brahmins
 92. -ತೆಲುಗು ಮಧ್ವ Brahmin
 93.  :ಅನವಿಲ್ Brahmin
 94.  :ಭುಮಿಹರ್ Brahmin
 95.  :ತ್ಯಾಗಿ Brahmin
 96.  :ಆದಿಚ್ಯ Brahmin
 97.  :ಮೈಥಿಲ್ Brahmin
 98.  :ಬೆಂಗಾಲಿ Brahmin
 99.  :ಬೆಂಗಾಲಿ ವೈಡ್ Brahmin
 100.  :ಕನ್ಯಾಕುಬ್ಜ Brahmin
 101.  :ಶಿವಳ್ಳಿ Brahmins
 102. *ಬಂಟ
 103. *ಚಂದ್ರಸೆನಿಯ ಕಾಯಸ್ಥ ಪ್ರಭು
 104. *ಚರಣ್
 105. *ಚಮರ್| ರವಿದಸಿಯ
 106. *ಚಂಬ್ಹರ್ (ಮರಾಠಿ cobbler caste)
 107. *ಚೆತ್ತಯಾರ್
 108. *ಚ್ಹಿಂಬ
 109. *ಚುಹ್ರ
 110. *ದಲಿತ್ (outcaste)
 111. *ದೆವೆಂದ್ರರ್
 112. *ಧನ್ಗರ್
 113. *ಈಡಿಗ
 114. *ಎಜ್ಹವ
 115. *ಗೌಡ
 116. *ಗಂಗಪುತ್ರ
 117. *ಗೌನ್ದೆರ್
 118. *ಇರಾನಿ
 119. *ಜಮ್ಬವಾಸ್
 120. *ಜಾಟ್ಸ
 121. *ಜಮ್ವಾಲ್
 122. *ಕಾಪು ಜಾತಿ
 123. *ಕೊನಾರ್
 124. *ಕೋಇರ್ಯ್
 125. *ಖರ್ವರ್ ಕರಗವನ್ಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ)
 126. *ಖಂಗರ್ (ಅರ್ಕವನ್ಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ )
 127. *ಕುಮ್ಹರ್| ಪ್ರಜಾಪತಿ
 128. *ಕುಮ್ಬ್ಹರ್ ಮರಾಠಿ ಪೊಟ್ತೆರ್ ಜಾತಿ
 129. *ಕುರ್ಮಿ| ಕಂಬಿ | ಕುಂಬಿ | ಕುಂಬಿ | ಕುದುಮ್ಬಿಸ್
 130. *ಕುರಣಿ
 131. *ಕಮ್ಮಾ ಜಾತಿ
 132. *ಕಿರ್/ಕೀರ್
 133. *ಕಾಯಸ್ಥ
 134. *ಖಾತ್ರಿಸ್ | ಮಹಾಜನ್ | ಲಾಲಾ | ಶಃಸ್ (ಜಗ್ಗಿ)
 135.  :ರಜಪುತ್ಸ್
 136.  :ಲೋನಿಯ ರಾಜ್ಪುತ್
 137.  :ಲೋಧಿ ರಾಜ್ಪುತ್
 138.  :ರಜುಸ್
 139. *ಕೊಂಗು ವೆಲ್ಲಳರ್
 140. *ಕುರವರ್
 141. *ಕೋರಿ | ಕೋಲಿ (ಭುಇಯರ್, ಕಬೀರ್ ಪಂಥಿ, ಹಿಂದೂ ಜುಳಹ)
 142. *ಕುರುಬ ಗೌಡ | ಕುರುಮನ್ | ಕುರುಮ್ಬರ್ | ಕುರುಮಾರ್ | ಕುರುಂಬ | ಕುರಿಚನ್ | ಕುರುಂಬ ಗೌನ್ದೆರ್
 143. *ಲಹೇರಿ/ಲಹಿರಿ
 144. *ಲೇವ ಪಾಟೀಲ್
 145. *ಲಬನ
 146. *ಲಿಂಗಾಯತ
 147. *ಲೋಹನ
 148. *ಲೋಹಾರ್
 149. *ಮರವರ್
 150. *ಮುದಲಯಾರ್
 151. *ಮಹಡಿಗ
 152. *ಮಾದಿಗ
 153. *ಮೊಗವೀರ
 154. *ಮದರ್
 155. *ಮಹೇರ್
 156. *ಮಹರ್ ಮೆಹ್ರಾ,ತರಲ, ಧೆಗೂ-ಮೇಗು
 157. *ಮಂಗ (ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ಜಾತಿ)
 158. *ಗಾರುಡಿ (Marathi snake charmer caste)
 159. *ಕೊಲ್ಹತಿ (ಮರಾಠಿ ಜಾತಿ
 160. *ಮಳಿ (ಫುಲ್) (ಮರಾಠಿ gardener caste)
 161. *ಮರ್ತ (ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್)
 162. *ಮಜ್ಯಭಿ
 163. *ಮೆರ್ಸ್ (ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್)
 164. *ಮಿಸ್ತ್ರಿ
 165. *ನದರ್ ಜಾತಿ
 166. *ನಾಯ್ಡು
 167. *ನಿ
 168. *ನೀರ್
 169. *ಒಂಟರಿ
 170. *ಪದ್ಮಶಲಿ
 171. *ಪರ್ಕವಕುಲಂ
 172. *ಪರೇಖ್
 173. ಪ್ರಜಾಪತಿ(ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮ್ಹರ್) Sandip Sunil PrajapatiItalic text*Pariah
 174. *ಪದಯತ್ಚಿ
 175. *ಪಲ್ಲರ್
 176. *ಪರವಾಸ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ಹರ್ ಅಥವಾ ಫೆರ್ನಂದೊಸ್
 177. *ಪಿಳ್ಳೈ
 178. *ಪುಳಯರ್
 179. *ರೈಸ್
 180. *ರೆದ್ದಯಾರ್
 181. *ಗವರ
 182. *ರೆಡ್ಡಿ
 183. *ಫೂಲ್ ಮಳಿ
 184. *ರೋರ ಅಥವಾ ರೋರ ಮರ್ತ
 185. *ಶಿವಜ್ಯೋಥಿ
 186. *ಸಾಗರ್
 187. *ಸಂಸಿ
 188. *ಸೇಖ್ರಿ
 189. *ಸೇನ್ಗುಂತ್ಹರ್
 190. *ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್
 191. *ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ
 192. *ಸೋಮ್ವನ್ಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪತಾರೆ ಪ್ರಭು
 193. *ಸೋನಾರ್ (ಮರಾಠಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಜಾತಿ)
 194. *ಸೊಂಝಾರಿ (ಮರಾಠಿ caste associated with collecting gold dust from river beds)
 195. *ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರೇ ಕತಿಕ
 196. *ಸುತ್ಹರ್ (carpenter caste in Rajasthan and Gujarat) / Sutar (Marathi carpenter caste)
 197. *ಶಿಂಪಿ (ಮರಾಠಿ ಟೆಲರ ಜಾತಿ)
 198. *ಸ್ವಕುಲ ಸಲಿ (ಮರಾಠಿ weaver caste)
 199. *ತರ್ಖಾನ್
 200. *ತೆಳಗ ನಾಯುಡು
 201. *ತೇಲಿ
 202. *ತಿಳಿ
 203. *ಸತ್ಗೊಪೆ
 204. *Bramhin
 205. *ತಿಗಳ
 206. *ತ್ವಷ್ಟ ಕನ್ಸರ್/ತಮ್ಬತ್
 207. *ವೈಶ್ಯ
 208. *ವಾಲ್ಮೀಕಿ
 209. *ವೆಳಮ
 210.  :ಕೊಪ್ಪಳ ವೆಳಮ
 211.  :ಪದ್ಮನಾಯಕ ವೆಳಮ
 212. *ವನ್ನಿಯರ್
 213. *ವಿಶ್ವಕರ್ಮ
 214. *ವೆಲ್ಲಳರ್
 215.  :ಲೋಹಾರ್
 216. *ಕನ್ನಡ ವೈಶ್ಯ
 217. *ಒಕ್ಕಲಿಗ/ವಕ್ಕಲಿಗ
 218. *ಯೆರುಕಳ
 219. *ಯಾದವ್
 220. *ಗಂಗ್ವರ್
 221. *ಗುಜ್ಜಾರ್(ಗುರ್ಜರಸ್)
 222. *ಗೊಂಧಲಿ
 223. *ಗದರಿಯ
 224. *ಕಛೇರ
 225. *ಉಪ್ಪರ
 226. *ಉನಿಯಲ್ (Brahmin jati of Garhwal)(Gotra: Kashyap and Bhardwaj)
 227. *ಘರ್ಧೋರ

[೧][೨] [೩]

ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. Bhagat, Ram B. (2006), "Census and caste enumeration: British legacy and contemporary practice in India", Genus, 62 (2): 119–134, JSTOR 29789312
 2. Anon (Journal of the Statistical Society of London) (1876), "The Census of British India of 1871–72", Journal of the Statistical Society of London, 39 (2): 411–416, JSTOR 2339124 https://www.jstor.org/stable/2339124?seq=1#page_scan_tab_contents
 3. Census Reports 1931