ಭಾರತೀಯರ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

'ಭಾರತೀಯರ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ' A list of Indian castes:

  • ಅಯ್ಯರ
  • ಭುಇಯರ್ / ಭುಯಿಅರ್ (ಹಿಂದೂ ಜುಳಹ ,ಭೈಯರ್ ಜುಳಹ, ಕಬೀರ್ ಪಂತಿ, ಕೋರಿ, ಕೋಲಿ)
ಮಲ

ಮಾದಿಗ

ಅರುನ್ಥಥಿಯರ್ ಚಕ್ಕಿಲಿ ಪರಯ್ಯ

ಧನ್ಗರ್
ಗೆರ
ಬೊಯರ್ /ಬೋಯ /ಬಾಯನ್
ಬೋಯ ನಾಯ್ಡು /ಬೋಯ ನಾಯಕ್
ತಲ್ವಾರ್ ಬೋಯ /ತಲಯಾರಿ ಬೋಯ /ತಲಾರಿ ಬೋಯ
ನಾಯಕ
ಬೋಯ ಪಲೆಗರ್/ಬೋಯ ಪಲೈಗರರ್
ಅಗರ್ವಾಲ್
ಬರ್ನ್ವಾಲ್
ಗರ್ಗ್
ಗುಪ್ತ
ಭುರ್ಜಿ/ ಭರ್ಭುನ್ಜ (ಹಿಂದೂ) /ಬ್ಹೊಜ್ವಾಲ್/ಭುಜ್
ಸಾಹು ವೈಶ್ಯ
ಮಹುರಿ
ಮಹೇಶ್ವರಿ
ಸಮರ್ಥ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್

-ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮರ್ಥ (ಅದ್ವೈತಿಕ್) ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್

ಕರ್ಥಿಚ್ಕ್

-ಅಯ್ಯರ್

-ವೈದಿಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್

---ವೈದಿಕಿ ಕಸಳನದು ---ವೈದಿಕಿ ಮುಳುಕನದು ---ವೈದಿಕಿ ವೆಳನದು ---ವೈದಿಕಿ ವೆಗಿನದು ---ವೈದಿಕಿ ತೆಳನ್ಗಣ್ಯ --ನಮ್ಬೂಥಿರಿ --ಬದಗನದು --ಹೊಯ್ಸಳ ಕರ್ನಾಟಕ --ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ --ಹವ್ಯಕ --ಶಿವಳ್ಳಿ ಮರ್ತ ಬಹ್ಮಿನ್ಸ್ --ಕೊಟಿ ಬಹ್ಮಿನ್ಸ್ --ಬಬ್ಬೂರ್ ಕಮ್ಮೆ --ಅಮ್ಬಳವಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ --ಅರುವೆಲ ನಿಯೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ -ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸಮರ್ಥ (ಅದ್ವೈತಿಕ್) Brahmins --ಕರ್ಹದೆ --ದೇಶಸ್ಥ --ಚಿತ್ಪಾವನ ಅಥವಾ ಕೊಂಕನಸ್ಥ ಅಥವಾ ಅವನ್ --ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ದೇವ್ರುಖೆ Brahmins -ಸರೋಳ ಹ್ಮಿನ್ಸ್ --ಹತ್ವಲ್ -ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins --ಗುಡ್ ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins --ಚಿತ್ರಪುರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ Brahmins -ದೈವದ್ನ್ಯ

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್

-ವಾದಗಳಿ -ತೆನ್ಗಲೈ -ಹೆಬ್ಬಾರ್ -ಮೈಸೂರ್ -ಮಂಡ್ಯಂ

ಮಧ್ವ ಅಥವಾ ದ್ವೈತಿಕ್ Brahmins

-ಮಧ್ವ ದೇಶಸ್ತ -ಶಿವಳ್ಳಿ ಮಧ್ವ Brahmin -ಮಧ್ವ ಕನ್ನಡ Brahmins -ತೆಲುಗು ಮಧ್ವ Brahmin

ಅನವಿಲ್ Brahmin
ಭುಮಿಹರ್ Brahmin
ತ್ಯಾಗಿ Brahmin
ಆದಿಚ್ಯ Brahmin
ಮೈಥಿಲ್ Brahmin
ಬೆಂಗಾಲಿ Brahmin
ಬೆಂಗಾಲಿ ವೈಡ್ Brahmin
ಕನ್ಯಾಕುಬ್ಜ Brahmin
ಶಿವಳ್ಳಿ Brahmins
ರಜಪುತ್ಸ್
ಲೋನಿಯ ರಾಜ್ಪುತ್
ಲೋಧಿ ರಾಜ್ಪುತ್
ರಜುಸ್

ಪ್ರಜಾಪತಿ(ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮ್ಹರ್) Sandip Sunil PrajapatiItalic text*Pariah

ಕೊಪ್ಪಳ ವೆಳಮ
ಪದ್ಮನಾಯಕ ವೆಳಮ
ಲೋಹಾರ್