ಫ್ಯಾರಡೇ ನಿಯಮಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೇ

ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೇಯ ನಿಯಮವು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ನಿಯಮ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.