ನೋಅಮ್ ಚಾಮ್ಸ್ಕೀ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನೋಅಮ್ ಚಾಮ್ಸ್ಕೀರವರ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣ ಪಟ್ಟಿ.

ಚಾಮ್ಸ್ಕೀಯ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೇವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Barsky, Robert F. (2007). The Chomsky Effect: A Radical Works Beyond the Ivory Tower. Cambridge: MIT Press. ISBN-13: 978-0-262-02624-6. Retrieved 2008-03-22.
 • Barsky, Robert (1997). Noam Chomsky: A Life of Dissent. Cambridge: MIT Press. ISBN 0262522551. Retrieved 2006-09-05.
 • Lyons, John (1970). Noam Chomsky (Modern Masters). New York: Viking Press. ISBN 0670019119.
 • Sperlich, Wolfgang B. (2006). Noam Chomsky. London: Reaktion Books. ISBN 1861892691. Retrieved 2006-09-05.

ಇತರ ಲೇಖನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಲೇಖನೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞ್ನಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

See a full bibliography on Chomsky's MIT homepage [೧].

 • Chomsky (1951). Morphophonemics of Modern Hebrew. Master's thesis, University of Pennsylvania.
 • Chomsky (1955). Logical Structure of Linguistic Theory (Chomsky's entire draft PhD thesis has been made available for free on MIT's website here).
 • Chomsky (1955). Transformational Analysis. Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania.
 • Chomsky, Noam, Morris Halle, and Fred Lukoff (1956). "On accent and juncture in English." In For Roman Jakobson. The Hague: Mouton
 • Chomsky (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton. Reprint. Berlin and New York (1985).
 • Chomsky (1964). Current Issues in Linguistic Theory.
 • Chomsky (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The MIT Press.
 • Chomsky (1965). Cartesian Linguistics. New York: Harper and Row. Reprint. Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist Thought. Lanham, Maryland: University Press of America, 1986.
 • Chomsky (1966). Topics in the Theory of Generative Grammar.
 • Chomsky, Noam, and Morris Halle (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row.
 • Chomsky (1968). Language and Mind.
 • Chomsky (1972). Studies on Semantics in Generative Grammar.
 • Chomsky (1975). The Logical Structure of Linguistic Theory.
 • Chomsky (1975). Reflections on Language.
 • Chomsky (1977). Essays on Form and Interpretation.
 • Chomsky (1979). Morphophonemics of Modern Hebrew.
 • Chomsky (1980). Rules and Representations.
 • Chomsky (1981). Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures. Holland: Foris Publications. Reprint. 7th Edition. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1993.
 • Chomsky (1982). Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding.
 • Chomsky (1982). Language and the Study of Mind.
 • Chomsky (1982). Noam Chomsky on The Generative Enterprise, A discussion with Riny Hyybregts and Henk van Riemsdijk.
 • Chomsky (1984). Modular Approaches to the Study of the Mind.
 • Chomsky (1986). Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use.
 • Chomsky (1986). Barriers. Linguistic Inquiry Monograph Thirteen. Cambridge, MA and London: The MIT Press.
 • Chomsky (1993). Language and Thought.
 • Chomsky (1995). The Minimalist Program. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Chomsky (1998). On Language.
 • Chomsky (2000). New Horizons in the Study of Language and Mind.
 • Chomsky (2000). The Architecture of Language (Mukherji, et al, eds.).
 • Chomsky (2000). Minimalist Inquiries: The Framework. Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in honor of Howard Lasnik. Martin, r., D. Michaels and J. Uriagereka (eds). Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Chomsky (2001). On Nature and Language (Adriana Belletti and Luigi Rizzi, ed.).
 • Chomsky (2001). Derivation by Phase. Ken Hale: A Life in Language. Kenstovicz, Michael (ed). Cambridge, Mass: MIT Press. pp. 1-54.
 • Chomsky (2004). Beyond Explanatory Adequacy. Structures and Beyond. Belletti Adriana (ed). The Cartography of Syntactic Structure Vol 3. Oxford: OUP. pp. 104-131.
 • Chomsky (2005). Three Factors in Language Design. Linguidtic Inquiry. 36:1-22.
 • Chomsky (2007). Approaching UG From Below. Interfaces + Recursion = Language? Sauerland, Uli and Hans Martin Gärtner (eds). New York: Mouton de Gruyter. pp. 1-29.
 • Chomsky (2008). On Phases. Foundational Issues in Linguistic Theory: Essays in Honor of Jean-Roger Vergnaud. Freidin, Robert, Carlos Otero and Maria-Luisa Zubzarreta (eds). Cambridge, Mass: MIT Press. pp. 133-166.
 • Chomsky, N. & Place, U.T. (2000). "The Chomsky-Place correspondence 1993–1994". Edited, with an introduction and suggested readings, by T. Schoneberger. The Analysis of Verbal Behavior, 17, 7–38.

ಗಣತಂತ್ರ ವಿಜ್ಞ್ನಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Chomsky (1956). Three models for the description of language. I.R.E. Transactions on Information Theory, vol. IT-2, no. 3: 113–124.

ರಾಜನೀತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]