ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Start date and age/doc

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

The {{Start date and age}} template displays the date that an event or entity started or was created. It also includes a duplicate, machine-readable date in the ISO 8601 format (which is hidden by CSS), for use inside other templates which emit microformats. The hidden date degrades gracefully when CSS is not available.

Common usage
{{Start date and age|yyyy|mm|dd}} to display formatted as:
ಮಾರ್ಚ್ 25, 2010; 5215 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ (2010-೦೩-25)
{{Start date and age|yyyy|mm|dd|df=yes}} to display formatted as:
25 ಮಾರ್ಚ್ 2010; 5215 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ (2010-೦೩-25)
Full syntax
{{Start date and age|yyyy|mm|dd|df=yes|p=yes|br=yes}} to display formatted as:
25 ಮಾರ್ಚ್ 2010
(5215 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ)
 (2010-೦೩-25)
Parameter Status Description
1 required A four-digit number indicating the year.
2 optional A number between 1 and 12 indicating the month (leading zeros in the number are ignored). The month may also be specified as a name or abbreviation (e.g. "August" or "Aug").
3 optional A number between 1 and 31 indicating the day of the month (leading zeros in the number are ignored).
df= optional If the parameter df equals yes, y, or 1, the date will be displayed in DMY format: 4 March 2010. When this parameter is not included or set to some other value, the date will be displayed in MDY format: March 4, 2010.
p=
paren=
optional If the parameter p or paren equals yes, y, or 1, the age will be displayed within parentheses. When this parameter is not included or set to some other value, the date and age are separated by a semicolon and a breaking space.
br= optional If the parameter br equals yes, y, or 1, a line break will be inserted between the date and the age. When this parameter is not included or set to some other value, a breaking space will be inserted between the date and the age. This does not change the separating characters between the date and age which are either a semicolon (default setting) or parentheses (if p=yes).
end= optional This template includes hidden microformat ‎<span>, similar to Template:Start date. If the parameter end equals yes, y, or 1, the template will instead use ‎<span>, similar to Template:End date. This parameter is used by Template:End date and age. For more details, see Wikipedia:WikiProject Microformats.

"df" (day first) and "mf" (month first)

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The default output of this template is to display the month before the day (MDY). This default may not be appropriate for articles about events or entities in parts of the world where dates are commonly given with the day preceding the month (DMY). To display the day first, assign the df parameter a value of yes, y, or 1 (e.g. df=yes).

If the default format is preferred, the parameter df may be used with value of no, n, or 0 (e.g. df=no). These values can assist bots or other automated processing to detect the intended date format; omitting the df parameter may lead an editor or bot to change the format to an unintended value.

The preference to display the month first may also be indicated via the parameter mf (e.g. mf=yes). While not actually used by the template, this is another method of indicating that the default format is intended. Do not specify both "df" and "mf" parameters in the same use of the template.

Default separator: semicolon

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Syntax Result
Full date (year, month, day)
{{Start date and age|2010|01|02}} ಜನವರಿ 2, 2010; 5297 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ (2010-೦೧-02)
{{Start date and age|2008|Jan|09|df=no}} ಜನವರಿ 9, 2008; 6021 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ (2008-೦೧-09)
{{Start date and age|2003|January|05|mf=yes}} ಜನವರಿ 5, 2003; 7855 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ (2003-೦೧-05)
{{Start date and age|2010|1|2|df=yes}} 2 ಜನವರಿ 2010; 5297 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ (2010-೦೧-02)
{{Start date and age|2008|Jan|9|df=y}} 9 ಜನವರಿ 2008; 6028 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ (2008-೦೧-09)
{{Start date and age|2003|January|5|df=1}} 5 ಜನವರಿ 2003; 7855 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ (2003-೦೧-05)
100 days ago:
{{Start date and age|೨೦೨೪|೩|೨೬}}
 ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೨"., ೨೦೨೪; Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. (೨೦೨೪-ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ.-೨೬)
Yesterday:
{{Start date and age|೨೦೨೪|೭|೩}}
 ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೩"., ೨೦೨೪; Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. (೨೦೨೪-ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ.-0೩)
Today:
{{Start date and age|೨೦೨೪|೭|೪}}
 ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೪"., ೨೦೨೪; Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. (೨೦೨೪-ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ.-0೪)
Year and month
{{Start date and age|2001|9}} ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2001; ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". (2001-೦೯)
{{Start date and age|2002|09}} ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2002; ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". (2002-೦೯)
{{Start date and age|2003|Sep}} ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2003; ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". (2003-೦೯)
{{Start date and age|2004|September}} ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2004; ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". (2004-೦೯)
Year only
{{Start date and age|2005}} 2005; ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". (2005)

Optional separator: parentheses

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Syntax Result
Full date (year, month, day)
{{Start date and age|2003|02|15|p=yes}} ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2003 (7810 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ) (2003-೦೨-15)
{{Start date and age|2003|02|15|df=y|p=y}} 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2003 (7810 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ) (2003-೦೨-15)
Year and month
{{Start date and age|2003|02|p=1}} ಫೆಬ್ರವರಿ 2003 (ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦".) (2003-೦೨)
Year only
{{Start date and age|2003|paren=yes}} 2003 (ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦".) (2003)

Line break with semicolon

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Syntax Result
Full date (year, month, day)
{{Start date and age|2003|02|15|br=yes}} ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2003;
7810 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ
 (2003-೦೨-15)
{{Start date and age|2003|02|15|df=y|br=y}} 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2003;
7810 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ
 (2003-೦೨-15)
Year and month
{{Start date and age|2003|02|br=1}} ಫೆಬ್ರವರಿ 2003;
ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦".
 (2003-೦೨)
Year only
{{Start date and age|2003|br=yes}} 2003;
ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦".
 (2003)

Line break with parentheses

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Syntax Result
Full date (year, month, day)
{{Start date and age|2003|02|15|p=yes|br=yes}} ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2003
(7810 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ)
 (2003-೦೨-15)
{{Start date and age|2003|02|15|df=y|p=y|br=y}} 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2003
(7810 ದಿನ ಗಳ ಹಿಂದೆ)
 (2003-೦೨-15)
Year and month
{{Start date and age|2003|02|p=1|br=1}} ಫೆಬ್ರವರಿ 2003
(ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦".)
 (2003-೦೨)
Year only
{{Start date and age|2003|paren=yes|br=yes}} 2003
(ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦". ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ"೦".)
 (2003)

Use in microformats

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

This template also returns the date, hidden by CSS, in the ISO 8601 format needed by one or more of the following microformats:

usually, but not always, within infobox or similar templates, or tables.

Its use in hCard is for organizations, venues and similar; use {{Birth date}} or {{Birth date and age}} for people.

Similarly, {{End date}} returns the date as hCalendar's (class="dtend").

See the microformats project for further details.

This template has no provision to deal with a date in a non-Gregorian calendar. Also, ISO 8601 requires mutual agreement among those exchanging information before using years outside the range 1583–9999 CE. Therefore, use of this template for non-Gregorian dates or dates outside that range constitutes a false claim of conformance to the ISO 8601 standard.

Any editor encountering such usage should change the date to plain text with no template; or if not confident in doing so, raise the matter on this template's talk page.

{{Start date and age}}

Error: first parameter is missing. ()

{{Start date and age/sandbox}}

Error: first parameter is missing. ()

Supporting templates

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
  • Template:MONTHNAME – display name of month for a given number 1 (January) through 12 (December).
  • Template:Time ago – display number of days, months, or years ago (for dates given as |yyyy|mm|dd).
  • Template:Years or months ago – display number of months or years ago (for dates given as |yyyy|mm or |yyyy).
  • Template:Yesno – allows optional formatting parameters to accept values other than "yes" (such as "y" or "1").
TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
See a monthly parameter usage report for Template:Start date and age in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Start date and age

The Start date and age template displays the date that an event or entity started or was created.

Template parameters

ಪರಿಮಿತಿವಿವರನಮೂನೆಸ್ಥಾನಮಾನ
Year1

A four-digit number indicating the year

Example
2017
ಸಂಖ್ಯೆrequired
Month2

A number between 1 and 12 indicating the month

Example
12
ಸಂಖ್ಯೆಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
Day3

A number between 1 and 31 indicating the day of the month

Example
31
ಸಂಖ್ಯೆಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
Display date firstdf

If the parameter df equals yes, y, or 1, the date will be displayed in DMY format: 4 March 2010. When this parameter is not included or set to some other value, the date will be displayed in MDY format: March 4, 2010.

ಮೂಲಸ್ಥಿತಿ
no
Example
no
Booleanಐಚ್ಛಿಕ
Display with parenthesesparen p

If the parameter p or paren equals yes, y, or 1, the age will be displayed within parentheses. When this parameter is not included or set to some other value, the date and age are separated by a semicolon and a breaking space.

ಮೂಲಸ್ಥಿತಿ
no
Example
yes
Booleanಐಚ್ಛಿಕ
Line break between date and agebr

If the parameter br equals yes, y, or 1, a line break will be inserted between the date and the age. When this parameter is not included or set to some other value, a breaking space will be inserted between the date and the age. This does not change the separating characters between the date and age which are either a semicolon (default setting) or parentheses (if paren=yes).

ಮೂಲಸ್ಥಿತಿ
no
Example
yes
Booleanಐಚ್ಛಿಕ
Use microformat for end dateend

This template includes hidden microformat <span class="bday dtstart published updated">, similar to Template:Start date. If the parameter end equals yes, y, or 1, the template will instead use <span class="dtend">, similar to Template:End date. This parameter is used by Template:End date and age. For more details, see Wikipedia:WikiProject Microformats.

ಮೂಲಸ್ಥಿತಿ
no
Example
yes
Booleanಐಚ್ಛಿಕ