ಎಸ್.ಯು.ಸಿ.ಐ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಪ್ರಬಂಧ ಮಾದರಿಯ ಲೇಖನ

ಎಸ್.ಯು.ಸಿ.ಐ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಏಕಮಾತ್ರ ಅಕ್ರತ್ರಿಮ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು , ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಶಿಬದಾಸ್ ಘೋಷ್ರಿರಿ೦ದ ೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.