ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶಈ ಲೇಖನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಪಿಯರ್ ನಾಟಕದ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಬಿರುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ
ನಾಟಕದ ಒಂದನೇ ಅಂಕದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ.ಜಾರ್ಜ್ ರೋಮ್ನಿ ಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ೧೭೯೭ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರು ರೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ(engraved)
ನಾಟಕದ ಒಂದನೇ ಅಂಕದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ.ಜಾರ್ಜ್ ರೋಮ್ನಿ ಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ೧೭೯೭ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರು ರೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ(engraved)

ಬಿರುಗಾಳಿ (ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ) ಇದು ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಅವರ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ೧೬೧೦ ೧೧ ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ,ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಶೇಕ್ಸ್~ಪಿಯರ್ ಎಕಾಂತ ವಾಗಿ ಬರೆದ ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಕತೆ ದೊರದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]