ಅಲ್ಲಾಹನು ಏಕೈಕನು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಲ್ಲಾಹನು ಏಕೈಕನು [ಅಲ್-ಅಹದ್]  ಅಲ್ಲಾಹನು ಏಕೈಕನು.  ಅಲ್ಲಾಹನು ಒಬ್ಬ ದೇವ.  ಅಲ್ಲಾಹನು ಜನಿಸಿದವನು ಅಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಿಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.  ಮನುಷ್ಯನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ.  ಮನುಷ್ಯನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.  ಅಲ್ಲಾಹನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.  ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಆಯಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.