ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

'Bold text'


ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು
ವೈರಾಣುಗಳು
ವೈರಾಣುಗಳು
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಂಗಡಣೆ
ಗಣ: ವರ್ಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ
ಕುಟುಂಬ: ಹೆಪಾಡ್ನವಿರಿಡೇ
ಜಾತಿ: ಆರ್ಥೊಹೆಪಾಡ್ನವೈರಸ್
ಪ್ರಜಾತಿ: ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು

ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಾಣು ಮಾನವರ ಯಕೃತ್ತಿನ ರೋಗವಾದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಿ.