ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟವು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಭಾಗದ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಕಿರುನೋಟ ಗಾತ್ರ ಸದಸ್ಯ ವಿವರ
೧೫:೨೦, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Cobra-2.JPG (ಫೈಲು) ೨೭ KB Bschandrasgr  
೧೪:೦೦, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Gaint Cobra.JPG (ಫೈಲು) ೧೮ KB Bschandrasgr  
೧೩:೨೨, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Hyammer throw-silver 2014 9$largeimg228 Sep 2014 235835477.jpg (ಫೈಲು) ೧೧೧ KB Bschandrasgr  
೧೨:೫೮, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Pvec30xseema.jpg (ಫೈಲು) ೨೦ KB Bschandrasgr  
೧೨:೪೬, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 278184-daypics-290914-ra13.jpg (ಫೈಲು) ೨೩೯ KB Bschandrasgr  
೧೨:೩೫, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Archary-gold 2014 9$largeimg227 Sep 2014 105918450.jpg (ಫೈಲು) ೩೩ KB Bschandrasgr  
೦೮:೪೫, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Inchoen AsianGames L1.jpg (ಫೈಲು) ೭೮ KB Bschandrasgr  
೦೮:೪೩, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 29TH ASIAN 2132091g.jpg (ಫೈಲು) ೩೬ KB Bschandrasgr  
೦೭:೨೧, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 29-chennai.jpg (ಫೈಲು) ೫೧ KB Bschandrasgr  
೦೭:೧೫, ೩೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Yogeswar Datt Gold kustiweb.jpg (ಫೈಲು) ೨೨ KB Bschandrasgr  
೦೮:೩೫, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 17th Asiad a.jpg (ಫೈಲು) ೩೭ KB Bschandrasgr  
೦೯:೫೬, ೨೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kamala-Das-006 (1).jpg (ಫೈಲು) ೨೨ KB Bschandrasgr  
೦೯:೫೨, ೨೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kamala das3.jpg (ಫೈಲು) ೧೩ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೪, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Result-zone.jpg (ಫೈಲು) ೨೯ KB Bschandrasgr  
೧೬:೧೨, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ MODI.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೧೩:೧೬, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ MADHAVWEB.jpg (ಫೈಲು) ೨೨ KB Bschandrasgr  
೧೨:೦೫, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ B'lore ISRO Center-24-isac601.jpg (ಫೈಲು) ೫೫ KB Bschandrasgr  
೧೨:೦೦, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 24Mars Orbiter Missi.jpg (ಫೈಲು) ೨೩ KB Bschandrasgr  
೧೧:೨೨, ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 17 Asiad Saurav-Ghosal Silver Medalist -.jpg (ಫೈಲು) ೫೩ KB Bschandrasgr  
೧೭:೧೩, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 23-9-2014A 200kg white tiger mauled and killed a youth.JPG (ಫೈಲು) ೮೩ KB Bschandrasgr  
೧೭:೧೧, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ White Tiger of Delhi Zoo Mauling n Intruder.JPG (ಫೈಲು) ೫೬ KB Bschandrasgr  
೧೭:೩೬, ೨೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 20186113.jpg (ಫೈಲು) ೪೩ KB Bschandrasgr  
೦೮:೩೭, ೨೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 21-jiturai-gold-asiad-600.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೦೩:೫೨, ೨೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 4603930414.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Radhatanaya  
೧೭:೧೯, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 220px-NAMA Aphrodite Syracuse.jpg (ಫೈಲು) ೨೯ KB Bschandrasgr  
೧೬:೦೧, ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ SPT-Shakira.jpg (ಫೈಲು) ೮೮ KB Bschandrasgr  
೧೧:೧೪, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Karan 5ft 7in at 6yrs(3).jpg (ಫೈಲು) ೪ KB Bschandrasgr  
೦೮:೩೮, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Garden(1).JPG (ಫೈಲು) ೭೧ KB Radhatanaya  
೦೮:೩೬, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 031.JPG (ಫೈಲು) ೭೧ KB Radhatanaya  
೧೬:೦೫, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir flooded ondhu-nata.jpg (ಫೈಲು) ೮೯ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೮, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Full-flood-2.jpg (ಫೈಲು) ೯೩ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೬, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Full-flood-1.jpg (ಫೈಲು) ೬೬ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೪, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Ddwyfwig-saving children.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೦೭:೩೫, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 16-9-2014 PSLV to Mars.JPG (ಫೈಲು) ೩೨ KB Bschandrasgr  
೦೬:೩೧, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Buchanan Report Gokarna.pdf (ಫೈಲು) ೬೪೪ KB Ganapatihire  
೦೪:೧೭, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 10468142 10203693680640015 8308226231122399955 o (f).jpg (ಫೈಲು) ೬೯ KB Radhatanaya  
೦೨:೫೨, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 028.JPG (ಫೈಲು) ೫೯ KB Radhatanaya  
೦೨:೪೯, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 015.JPG (ಫೈಲು) ೪೬ KB Radhatanaya  
೧೬:೨೫, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ End-of-the-world-Stephen-Hawking-god-particle-Higgs-boson-508102.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೧೦:೦೬, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir people collect relief 360.jpg (ಫೈಲು) ೧೨ KB Bschandrasgr  
೦೯:೩೯, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 13-srinagara 14-9-2014-.jpg (ಫೈಲು) ೪೩ KB Bschandrasgr  
೦೮:೫೮, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir floods 14-9-2014-.jpg (ಫೈಲು) ೧೨೬ KB Bschandrasgr  
೧೬:೧೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410109849430 wps 24 HIGGS BOSON copy jpg.jpg (ಫೈಲು) ೫೫ KB Bschandrasgr  
೧೬:೦೭, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410084409694 wps 11 Peter Higgs British physi.jpg (ಫೈಲು) ೫೯ KB Bschandrasgr  
೧೬:೦೨, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410084416870 wps 12 Undated CERN Geneva hando.jpg (ಫೈಲು) ೧೧೭ KB Bschandrasgr  
೧೩:೫೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410085723470 wps 3 Television Programme Step.jpg (ಫೈಲು) ೨೩ KB Bschandrasgr  
೧೩:೧೦, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 8 vadavati sharada with rajan sajan mishra& vadavati.JPG (ಫೈಲು) ೧.೫೩ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ರಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾರೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 7 sharada with puttaraja gawai.jpg (ಫೈಲು) ೧.೩೫ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಗವಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೬, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 6 sharada performing in south central cultural zone.jpg (ಫೈಲು) ೧.೬೭ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೪, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 5 vadavati sharada bharath with R K Srikantan, Maya Rao.jpg (ಫೈಲು) ೪೪೦ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ರಾವ್ ರೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
"http://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ListFiles" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ