ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟವು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಭಾಗದ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Items per page:
ಬಳಕೆಯ ಹೆಸರು - Username:
Include old versions of images

ಇಳಿದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಕಿರುನೋಟ ಗಾತ್ರ ಸದಸ್ಯ ವಿವರ
೧೨:೫೧, ೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ With fine suit (f) (1).jpg (ಫೈಲು) ೩೪ KB Radhatanaya  
೧೨:೪೭, ೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Single (f) (1).jpg (ಫೈಲು) ೨೫ KB Radhatanaya  
೧೮:೪೧, ೨೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Images (2).jpg (ಫೈಲು) ೧೦ KB Bschandrasgr  
೧೮:೨೬, ೨೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Nambi-narayanan-.jpg (ಫೈಲು) ೧೯ KB Bschandrasgr  
೧೮:೩೮, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Buk-ai2html-600.png (ಫೈಲು) ೧೮೫ KB Bschandrasgr  
೧೮:೨೭, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ RECONSTRUCT02-articleLarge.jpg (ಫೈಲು) ೮೧ KB Bschandrasgr  
೧೮:೧೯, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Rebel-activity-ai2html-600.png (ಫೈಲು) ೧೫೯ KB Bschandrasgr  
೧೮:೦೧, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ 25-malaysia-airlines4-600.jpg (ಫೈಲು) ೨೫ KB Bschandrasgr  
೦೪:೫೧, ೧೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ 09-SM-P 3-Ashis 09 1292863e.jpg (ಫೈಲು) ೧೨ KB Radhatanaya  
೦೪:೧೮, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kg-as-vegetable-prices-surge-in-delhi.jpg (ಫೈಲು) ೨೨ KB Bschandrasgr  
೧೨:೦೬, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Pvec16xgermany-team10 0.jpg (ಫೈಲು) ೪೮ KB Bschandrasgr  
೧೦:೧೩, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Pandit Narasimhalu Vadavati.jpeg (ಫೈಲು) ೨೧೨ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ  
೦೯:೫೬, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Vadavati at a Jugal bandhi.jpg (ಫೈಲು) ೨೧೨ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ  
೦೬:೧೪, ೧೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Anu.pdf (ಫೈಲು) ೧೭.೯೨ MB Radhatanaya  
೦೭:೩೬, ೧೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Germany's Mario Goetze scores.Goetze-moment.jpg (ಫೈಲು) ೧೦೩ KB Bschandrasgr  
೦೯:೦೧, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kanavi1.jpg (ಫೈಲು) ೧೫ KB Radhatanaya  
೧೨:೧೭, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Image0140.jpg (ಫೈಲು) ೨೦೭ KB Bschandrasgr  
೧೨:೩೨, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Tramsit .jpg (ಫೈಲು) ೩೩ KB Radhatanaya  
೧೧:೦೩, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kulkarnijpg.jpg (ಫೈಲು) ೨೯ KB Radhatanaya  
೦೩:೦೪, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ 27-harshavardhana-kulkarni1.jpg (ಫೈಲು) ೪ KB Radhatanaya  
೦೨:೫೧, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Harsh (m).jpg (ಫೈಲು) ೧೦೪ KB Radhatanaya  
೦೨:೨೨, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kula (m).jpg (ಫೈಲು) ೩೫ KB Radhatanaya  
೧೫:೧೭, ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Jog (M).JPG (ಫೈಲು) ೧೧೨ KB Radhatanaya  
೦೫:೨೩, ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Mutt.jpg (ಫೈಲು) ೧೩೮ KB Radhatanaya  
೧೧:೨೫, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Sharada vadivati.jpg (ಫೈಲು) ೬೭ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ  
೧೨:೪೧, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Phailin27-10-2013.jpg (ಫೈಲು) ೫೫ KB Bschandrasgr  
೧೮:೪೬, ೨೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Universe 555.JPG (ಫೈಲು) ೨೭ KB Bschandrasgr  
೦೮:೪೮, ೨೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ 1403394314920.jpg-620x349.jpg (ಫೈಲು) ೭೭ KB Bschandrasgr  
೧೧:೫೬, ೨೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Udayawani, Belli bailu, 18061303.pdf (ಫೈಲು) ೨೯೭ KB Radhatanaya  
೧೯:೨೪, ೨೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ 1908-2-2-TOMATO1.jpg (ಫೈಲು) ೧೭ KB Bschandrasgr  
೧೯:೧೦, ೨೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ 205- 2.KG Gujarat-mango.jpg (ಫೈಲು) ೨೪ KB Bschandrasgr  
೧೮:೪೭, ೨೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ 36137159.jpg (ಫೈಲು) ೪ KB Bschandrasgr  
೦೬:೦೧, ೧೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Vishal Sikka.jpg (ಫೈಲು) ೧೬ KB Radhatanaya  
೧೭:೦೦, ೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ A18a709d-11b2-4277-99ca-eae328b4caa1hires.jpg (ಫೈಲು) ೩೭ KB Bschandrasgr  
೧೬:೧೮, ೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Article-2656534-1EB51F0B00000578-629 964x1092.jpg (ಫೈಲು) ೨೩೮ KB Bschandrasgr  
೧೧:೩೨, ೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Marubayi.jpg (ಫೈಲು) ೮೬ KB Radhatanaya  
೦೩:೧೫, ೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Program h.jpg (ಫೈಲು) ೮೫ KB Radhatanaya  
೧೧:೫೨, ೧೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ 6570 (1).jpg (ಫೈಲು) ೯ KB Radhatanaya  
೧೮:೦೮, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Y k ramaiah.jpg (ಫೈಲು) ೨ KB Gnaneswaratn  
೧೭:೧೮, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Chandrashekhar-ramaiah.jpg (ಫೈಲು) ೧೨೫ KB Gnaneswaratn  
೦೩:೩೬, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Chakravarti.jpg (ಫೈಲು) ೨೪ KB Vchetans  
೧೨:೩೬, ೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Jamdani saree.jpg (ಫೈಲು) ೬೨ KB Radhatanaya  
೧೦:೪೯, ೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Billiards (M).jpg (ಫೈಲು) ೫೮ KB Radhatanaya  
೦೭:೨೭, ೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Maheshvra.jpg (ಫೈಲು) ೭ KB Radhatanaya  
೦೧:೩೦, ೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Modi bhai.jpg (ಫೈಲು) ೫೨ KB Radhatanaya  
೦೫:೩೯, ೩೧ ಮೇ ೨೦೧೪ 22-navodaya-ugadi-sihi-kahi-chandru.jpg (ಫೈಲು) ೧೬ KB Radhatanaya  
೦೭:೨೯, ೨೯ ಮೇ ೨೦೧೪ MV.jpg (ಫೈಲು) ೪೭ KB Radhatanaya  
೦೭:೩೩, ೨೮ ಮೇ ೨೦೧೪ Amith shaw.jpg (ಫೈಲು) ೧೫ KB Radhatanaya  
೦೭:೨೮, ೨೬ ಮೇ ೨೦೧೪ 170px-Blc. Paradise Jewel 'Flame' Orchid bloom.JPG (ಫೈಲು) ೧೦ KB ಉದಯಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು  
೦೭:೨೫, ೨೬ ಮೇ ೨೦೧೪ ಪೆರೆಡೈಸ್ ಜೆವೆಲ್ ಫ್ಲೇಮ್.jpeg (ಫೈಲು) ೧೦ KB ಉದಯಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು  

ಮೊದಲ ಪುಟ
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
"http://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ListFiles" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ