ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟವು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಭಾಗದ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Items per page:
ಬಳಕೆಯ ಹೆಸರು - Username:
Include old versions of images

ಇಳಿದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು Thumbnail ಗಾತ್ರ ಸದಸ್ಯ ವಿವರ
೦೪:೫೫, ೧೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ M.R.Shetty-002.JPG (ಫೈಲು) ೫೬ KB Radhatanaya  
೦೪:೩೦, ೧೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Murthiji.jpg (ಫೈಲು) ೧೪೫ KB Radhatanaya  
೧೦:೩೫, ೧೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Timmanagowdapatil.jpg (ಫೈಲು) ೪ KB Basavarajangadi Timmanagowdapatil
೧೦:೨೯, ೧೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ ಬಸವಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವಾಮೀಜಿ.jpg (ಫೈಲು) ೭ KB Basavarajangadi ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
೧೦:೦೩, ೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ ಮೆಣಸಿನಹಾಳ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ.jpg (ಫೈಲು) ೪ KB Basavarajangadi Reverted to version as of ೦೯:೫೮, ೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪
೦೭:೩೨, ೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ 545x.jpg (ಫೈಲು) ೩೭ KB Radhatanaya  
೧೨:೨೬, ೧೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ KR. (E).jpg (ಫೈಲು) ೯೩ KB Radhatanaya  
೧೨:೨೨, ೧೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Dr. K (E).jpg (ಫೈಲು) ೧೨೭ KB Radhatanaya  
೦೩:೨೩, ೧೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ MMshetty.jpg (ಫೈಲು) ೨೦ KB Radhatanaya  
೧೨:೧೨, ೧೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Souvenir, VKM.jpg (ಫೈಲು) ೧೪೨ KB Radhatanaya  
೦೫:೫೨, ೧೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Ganapa.JPG (ಫೈಲು) ೧೬೭ KB Radhatanaya  
೦೨:೫೬, ೧೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Image (22).jpg (ಫೈಲು) ೫೬ KB Radhatanaya  
೦೪:೦೮, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ V-K Murthy.jpg (ಫೈಲು) ೩೩ KB Radhatanaya  
೧೨:೧೧, ೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Kemmannu (E).jpg (ಫೈಲು) ೬೫ KB Radhatanaya  
೧೨:೦೦, ೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Kannada.jpg (ಫೈಲು) ೧೮೩ KB Radhatanaya  
೦೬:೨೮, ೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ D.V.G young; (3).jpg (ಫೈಲು) ೨೦ KB Kpbolumbu ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ ೧೧೨‍‍‌x೧೬೦ರಿಂದ ೧೫೦x೨೧೪ಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
೦೩:೧೯, ೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Dr.GV.jpg (ಫೈಲು) ೫೩ KB Radhatanaya  
೧೧:೫೩, ೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ 582493 447539201962089 1860633282 n.jpg (ಫೈಲು) ೩೧ KB Bschandrasgr  
೧೦:೪೪, ೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ 220px-BugleRock DVG6.JPG (ಫೈಲು) ೧೭ KB Bschandrasgr  
೦೩:೫೪, ೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Aditi (1).jpg (ಫೈಲು) ೧೮ KB Radhatanaya  
೦೫:೪೪, ೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ S Shetty.jpg (ಫೈಲು) ೩೮ KB Radhatanaya  
೦೫:೨೫, ೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ U.Ws.jpg (ಫೈಲು) ೩೬ KB Radhatanaya  
೦೫:೧೮, ೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ M'Underworld).jpg (ಫೈಲು) ೬೫ KB Radhatanaya  
೦೬:೩೪, ೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Suneeta Shetty.jpg (ಫೈಲು) ೪೧ KB Radhatanaya  
೦೬:೩೩, ೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ Sunita Shetty.jpg (ಫೈಲು) ೪೧ KB Radhatanaya  
೧೩:೪೨, ೩೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ WH.jpg (ಫೈಲು) ೮೫ KB Radhatanaya  
೦೩:೦೪, ೩೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Wadala.JPG (ಫೈಲು) ೧೪ KB Radhatanaya  
೧೧:೦೭, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Audiences.JPG (ಫೈಲು) ೧೪೨ KB Radhatanaya  
೦೭:೧೬, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Function.jpg (ಫೈಲು) ೬೪ KB Radhatanaya  
೦೬:೩೦, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Digital class rooms.jpg (ಫೈಲು) ೨೧ KB Radhatanaya  
೦೬:೨೨, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ NKES.JPG (ಫೈಲು) ೧೯೨ KB Radhatanaya  
೦೬:೧೪, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ P6.jpg (ಫೈಲು) ೪೮ KB Radhatanaya  
೦೬:೧೨, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ NKp4.jpg (ಫೈಲು) ೩೬ KB Radhatanaya  
೦೬:೦೮, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ NKP2.jpg (ಫೈಲು) ೪೩ KB Radhatanaya  
೦೬:೦೧, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ P5.jpg (ಫೈಲು) ೬೪ KB Radhatanaya  
೦೪:೧೮, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ K.Leela (Edited).jpg (ಫೈಲು) ೯೪ KB Radhatanaya  
೦೪:೧೨, ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ BNK.jpg (ಫೈಲು) ೩೪ KB Radhatanaya  
೦೩:೦೩, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Felicitated.JPG (ಫೈಲು) ೬೬ KB Radhatanaya  
೦೨:೫೮, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ NK.JPG (ಫೈಲು) ೧೧೦ KB Radhatanaya  
೧೧:೩೧, ೨೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Arvasudev.jpg (ಫೈಲು) ೧೦ KB Radhatanaya  
೦೭:೧೦, ೨೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Kes.JPG (ಫೈಲು) ೧೨೨ KB Radhatanaya  
೧೨:೩೨, ೧೮ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Mrs.jpg (ಫೈಲು) ೮ KB Radhatanaya  
೦೫:೧೮, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ BNKS.jpg (ಫೈಲು) ೧೫ KB Radhatanaya  
೧೦:೪೩, ೧೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Shai(Edited).jpg (ಫೈಲು) ೩೯ KB Radhatanaya  
೦೪:೩೬, ೧೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Ym.jpg (ಫೈಲು) ೬ KB Radhatanaya  
೦೬:೩೩, ೧೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ VA.jpg (ಫೈಲು) ೧೩೯ KB Radhatanaya  
೦೫:೨೫, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Pic1.jpg (ಫೈಲು) ೫೧ KB Radhatanaya  
೦೫:೨೨, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ No2.jpg (ಫೈಲು) ೩೪ KB Radhatanaya  
೦೫:೨೦, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ No.3.jpg (ಫೈಲು) ೫೩ KB Radhatanaya  
೦೬:೧೭, ೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ Ahalya b.jpg (ಫೈಲು) ೬೯ KB Radhatanaya  

ಮೊದಲ ಪುಟ
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
"http://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ListFiles" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ