ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟವು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಭಾಗದ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 

ಇಳಿದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಕಿರುನೋಟ ಗಾತ್ರ ಸದಸ್ಯ ವಿವರ
೦೭:೪೮, ೨೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Shrinidhi (F).jpg (ಫೈಲು) ೫೪ KB Radhatanaya  
೦೭:೨೦, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ C2-00-Beauty-shot-png.png (ಫೈಲು) ೧೫೮ KB Radhatanaya  
೦೦:೨೧, ೨೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ 10004017 283042795190980 1946944076 n.jpg (ಫೈಲು) ೧೪೫ KB Leona Strelita P  
೧೬:೨೨, ೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Strelitzia-2.jpg (ಫೈಲು) ೫೭ KB Leona Strelita P  
೧೧:೫೯, ೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Photo 3.JPG (ಫೈಲು) ೧೩ KB Radhatanaya  
೧೬:೧೦, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ IMG 2589.JPG (ಫೈಲು) ೧.೬ MB Gaurav shetty  
೦೩:೦೩, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ AnanthmurtyEsther.jpg (ಫೈಲು) ೩೬ KB Radhatanaya  
೦೯:೨೯, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00796.JPG (ಫೈಲು) ೭೮೯ KB Bschandrasgr  
೦೯:೧೯, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00792.JPG (ಫೈಲು) ೯೨೯ KB Bschandrasgr  
೦೯:೧೫, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00788.JPG (ಫೈಲು) ೮೮೦ KB Bschandrasgr  
೦೯:೦೭, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00780.JPG (ಫೈಲು) ೮೪೦ KB Bschandrasgr  
೦೮:೫೪, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00779.JPG (ಫೈಲು) ೭೩೫ KB Bschandrasgr  
೦೮:೪೨, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00786.JPG (ಫೈಲು) ೮೨೨ KB Bschandrasgr Reverted to version as of ೦೮:೩೮, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪
೦೮:೨೯, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00777.JPG (ಫೈಲು) ೮೦೮ KB Bschandrasgr  
೦೮:೨೭, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00776.JPG (ಫೈಲು) ೮೭೧ KB Bschandrasgr  
೦೭:೧೩, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Iyengarpadma 2067521a (F).jpg (ಫೈಲು) ೪೧ KB Radhatanaya  
೦೭:೨೭, ೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ BKS Iyengar (F).jpg (ಫೈಲು) ೬೭ KB Radhatanaya  
೧೨:೩೩, ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Vasudev nadig photo.jpg (ಫೈಲು) ೮೯ KB Vchetans  
೦೪:೩೨, ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Ts00445.jpg (ಫೈಲು) ೯ KB Radhatanaya  
೦೬:೩೪, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Scan0002.JPG (ಫೈಲು) ೨೦೧ KB Ganapatihire  
೦೬:೧೦, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Scan0001.pdf (ಫೈಲು) ೫೨೧ KB Ganapatihire  
೧೬:೪೫, ೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ನಾಗಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹುಳಗೋಳ.jpg (ಫೈಲು) ೨೫೧ KB Nagapati Hegde  
೦೬:೩೪, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Basheerbm.JPG (ಫೈಲು) ೧೭೨ KB Vchetans ಲೇಖಕ ಬಶೀರ್ ರವರ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
೧೭:೧೪, ೧೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ NAKASHE.rtf.psd.jpg (ಫೈಲು) ೨.೩೮ MB Ganapatihire  
೦೭:೦೬, ೧೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Bh.Ku.Po.jpg (ಫೈಲು) ೫೧ KB Radhatanaya  
೦೩:೦೭, ೧೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Edited (2).jpg (ಫೈಲು) ೧೨೨ KB Radhatanaya  
೧೫:೪೭, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Gazetteer of Bombay.pdf (ಫೈಲು) ೧.೨೭ MB Ganapatihire  
೧೫:೪೨, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Karnataka Gazetteerr Part 2.pdf (ಫೈಲು) ೭೬೭ KB Ganapatihire  
೧೪:೦೮, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Kannada VIshwaKosha.pdf (ಫೈಲು) ೯೭೩ KB Ganapatihire  
೧೩:೫೯, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Gokarna Purana Sarah.pdf (ಫೈಲು) ೬.೮ MB Ganapatihire  
೧೩:೫೪, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Gokarna Mahatmya ApUrna.pdf (ಫೈಲು) ೭.೪ MB Ganapatihire  
೧೩:೪೯, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ GOKARNA PURANAM 01.pdf (ಫೈಲು) ೮೧೭ KB Ganapatihire  
೧೩:೦೬, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ UTTARA SAHYADRI KHANDA.pdf (ಫೈಲು) ೪೩.೭೭ MB Ganapatihire  
೧೦:೪೦, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ South ndian Epigraphy.pdf (ಫೈಲು) ೨.೯೮ MB Ganapatihire  
೦೭:೧೨, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ 1pdf.pdf (ಫೈಲು) ೧.೨೩ MB Ganapatihire  
೦೬:೪೧, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Kanara 1883 Chapter14.pdf (ಫೈಲು) ೯.೭೩ MB Ganapatihire  
೦೬:೧೨, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Haledu 5.pdf (ಫೈಲು) ೫.೭೧ MB Ganapatihire  
೧೧:೫೮, ೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Jayalakshmi patil.jpg (ಫೈಲು) ೨೫ KB Radhatanaya  
೧೧:೧೮, ೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Muktamukta.jpg (ಫೈಲು) ೧೨ KB Radhatanaya  
೦೬:೨೨, ೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Ramdhari Singh Dinkar.jpg (ಫೈಲು) ೮ KB Snkelkar1 ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ರಾಮ್ ಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್
೧೨:೦೮, ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Launched (GSLV-D5)-plan - (3).jpg (ಫೈಲು) ೭ KB Bschandrasgr  
೧೧:೩೬, ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ ISRO CUS Assembled.jpg (ಫೈಲು) ೨೫ KB Bschandrasgr  
೦೮:೨೮, ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kannada a akshara.jpg (ಫೈಲು) ೬೦ KB Shreekant.mishrikoti ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ-ಸಂಪುಟ ಒಂದರಿಂದ 'ಅ' ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರ
೦೫:೧೨, ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Audito (F) .jpg (ಫೈಲು) ೧೩೩ KB Radhatanaya  
೧೫:೨೬, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Udaya (F).jpg (ಫೈಲು) ೧೦೯ KB Radhatanaya  
೦೬:೫೯, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kalmi Dates $ 35.JPG (ಫೈಲು) ೨೦ KB Bschandrasgr  
೧೭:೩೬, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Gslv-d5-8.jpg (ಫೈಲು) ೫೦೪ KB Bschandrasgr  
೧೭:೨೭, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Gslv-d5-7 (2).jpg (ಫೈಲು) ೫೧೫ KB Bschandrasgr  
೧೭:೧೯, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Gslv-d5-1.jpg (ಫೈಲು) ೫೨೦ KB Bschandrasgr  
೧೨:೧೩, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Hampana -.JPG (ಫೈಲು) ೨೫ KB Bschandrasgr  

ಮೊದಲ ಪುಟ
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
"http://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ListFiles" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ