ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟವು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಭಾಗದ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Items per page:
ಬಳಕೆಯ ಹೆಸರು - Username:
Include old versions of images

ಇಳಿದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಕಿರುನೋಟ ಗಾತ್ರ ಸದಸ್ಯ ವಿವರ
೧೨:೦೮, ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Launched (GSLV-D5)-plan - (3).jpg (ಫೈಲು) ೭ KB Bschandrasgr  
೧೧:೩೬, ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ ISRO CUS Assembled.jpg (ಫೈಲು) ೨೫ KB Bschandrasgr  
೦೮:೨೮, ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kannada a akshara.jpg (ಫೈಲು) ೬೦ KB Shreekant.mishrikoti ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ-ಸಂಪುಟ ಒಂದರಿಂದ 'ಅ' ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರ
೦೫:೧೨, ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Audito (F) .jpg (ಫೈಲು) ೧೩೩ KB Radhatanaya  
೧೫:೨೬, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Udaya (F).jpg (ಫೈಲು) ೧೦೯ KB Radhatanaya  
೦೬:೫೯, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kalmi Dates $ 35.JPG (ಫೈಲು) ೨೦ KB Bschandrasgr  
೧೭:೩೬, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Gslv-d5-8.jpg (ಫೈಲು) ೫೦೪ KB Bschandrasgr  
೧೭:೨೭, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Gslv-d5-7 (2).jpg (ಫೈಲು) ೫೧೫ KB Bschandrasgr  
೧೭:೧೯, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Gslv-d5-1.jpg (ಫೈಲು) ೫೨೦ KB Bschandrasgr  
೧೨:೧೩, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Hampana -.JPG (ಫೈಲು) ೨೫ KB Bschandrasgr  
೧೧:೫೮, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Ertyhuij.JPG (ಫೈಲು) ೨೮ KB Bschandrasgr  
೦೬:೨೨, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ PSLV Rocket with satellite To Mars 5-11-2013.jpg (ಫೈಲು) ೧೧೧ KB Bschandrasgr  
೧೭:೧೭, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Mvj6gvxm.jpg (ಫೈಲು) ೧೭ KB Bschandrasgr  
೧೬:೧೪, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Human face in embrio-26714-JPG.JPG (ಫೈಲು) ೩೧ KB Bschandrasgr  
೦೭:೩೬, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ V8amj5zalfredub9zi8e.jpg (ಫೈಲು) ೬೬ KB Bschandrasgr  
೦೪:೫೧, ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Psmec25giant.jpg (ಫೈಲು) ೨೦ KB Bschandrasgr  
೧೨:೦೨, ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ 22ykrg.jpg (ಫೈಲು) ೨೯ KB Bschandrasgr  
೦೯:೨೯, ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Nambi Nrayanan-70-.jpg (ಫೈಲು) ೧೩ KB Bschandrasgr  
೦೩:೦೮, ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Cryogenic-engine.jpg (ಫೈಲು) ೫೪ KB Bschandrasgr  
೧೬:೪೨, ೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ VPEC15com-cryogenic5.jpg (ಫೈಲು) ೯೬ KB Bschandrasgr  
೧೩:೪೪, ೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ 270px-PSLV-CA 1.jpg (ಫೈಲು) ೨೩ KB Bschandrasgr  
೦೯:೫೧, ೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Camera (F).jpg (ಫೈಲು) ೭೨ KB Radhatanaya  
೧೨:೫೧, ೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ With fine suit (f) (1).jpg (ಫೈಲು) ೩೪ KB Radhatanaya  
೧೨:೪೭, ೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Single (f) (1).jpg (ಫೈಲು) ೨೫ KB Radhatanaya  
೧೮:೪೧, ೨೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Images (2).jpg (ಫೈಲು) ೧೦ KB Bschandrasgr  
೧೮:೨೬, ೨೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Nambi-narayanan-.jpg (ಫೈಲು) ೧೯ KB Bschandrasgr  
೧೮:೩೮, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Buk-ai2html-600.png (ಫೈಲು) ೧೮೫ KB Bschandrasgr  
೧೮:೨೭, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ RECONSTRUCT02-articleLarge.jpg (ಫೈಲು) ೮೧ KB Bschandrasgr  
೧೮:೧೯, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Rebel-activity-ai2html-600.png (ಫೈಲು) ೧೫೯ KB Bschandrasgr  
೧೮:೦೧, ೧೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ 25-malaysia-airlines4-600.jpg (ಫೈಲು) ೨೫ KB Bschandrasgr  
೦೪:೫೧, ೧೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ 09-SM-P 3-Ashis 09 1292863e.jpg (ಫೈಲು) ೧೨ KB Radhatanaya  
೦೪:೧೮, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kg-as-vegetable-prices-surge-in-delhi.jpg (ಫೈಲು) ೨೨ KB Bschandrasgr  
೧೨:೦೬, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Pvec16xgermany-team10 0.jpg (ಫೈಲು) ೪೮ KB Bschandrasgr  
೧೦:೧೩, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Pandit Narasimhalu Vadavati.jpeg (ಫೈಲು) ೨೧೨ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ  
೦೯:೫೬, ೧೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Vadavati at a Jugal bandhi.jpg (ಫೈಲು) ೨೧೨ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ  
೦೬:೧೪, ೧೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Anu.pdf (ಫೈಲು) ೧೭.೯೨ MB Radhatanaya  
೦೭:೩೬, ೧೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Germany's Mario Goetze scores.Goetze-moment.jpg (ಫೈಲು) ೧೦೩ KB Bschandrasgr  
೦೯:೦೧, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kanavi1.jpg (ಫೈಲು) ೧೫ KB Radhatanaya  
೧೨:೧೭, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Image0140.jpg (ಫೈಲು) ೨೦೭ KB Bschandrasgr  
೧೨:೩೨, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Tramsit .jpg (ಫೈಲು) ೩೩ KB Radhatanaya  
೧೧:೦೩, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kulkarnijpg.jpg (ಫೈಲು) ೨೯ KB Radhatanaya  
೦೩:೦೪, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ 27-harshavardhana-kulkarni1.jpg (ಫೈಲು) ೪ KB Radhatanaya  
೦೨:೫೧, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Harsh (m).jpg (ಫೈಲು) ೧೦೪ KB Radhatanaya  
೦೨:೨೨, ೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Kula (m).jpg (ಫೈಲು) ೩೫ KB Radhatanaya  
೧೫:೧೭, ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Jog (M).JPG (ಫೈಲು) ೧೧೨ KB Radhatanaya  
೦೫:೨೩, ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ Mutt.jpg (ಫೈಲು) ೧೩೮ KB Radhatanaya  
೧೧:೨೫, ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Sharada vadivati.jpg (ಫೈಲು) ೬೭ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ  
೧೨:೪೧, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Phailin27-10-2013.jpg (ಫೈಲು) ೫೫ KB Bschandrasgr  
೧೮:೪೬, ೨೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ Universe 555.JPG (ಫೈಲು) ೨೭ KB Bschandrasgr  
೦೮:೪೮, ೨೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ 1403394314920.jpg-620x349.jpg (ಫೈಲು) ೭೭ KB Bschandrasgr  

ಮೊದಲ ಪುಟ
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
"http://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ListFiles" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ